Магазин

Начална цена: 68544.00 лв. Покажи в EUR

123 кв.м., РАЗГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 13:30
Публикувана на: 16.05.2019 10:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.504.71.1.94 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и едно, точка, едно, точка, деветдесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: гр.Разград, ж.к.Орел, бл.27 /двадесет и седем/, вх.Г, в предблокова част от партерен етаж, разположен в сграда с идентификатор 61710.504.71.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и едно, точка, едно/, в поземлен имот с идентификатор 61710.504.71 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, седемдесет и едно/, на един етаж, с площ от 123.70 кв.м. /сто двадесет и три цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, застроен обем 334 куб.м. /триста тридесет и четири кубични метра/, с предназначение: за търговска дейност, който обект включва следните помещения: работна зала, подготвително, склад, офис, стая за персонала, помещение за ел.табло, коридор и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61710.504.71.1.89, 61710.504.71.1.93, под обекта: няма, над обекта: 61710.504.71.1.55, ведно с принадлежащите му 4.68% /четири цяло и шестдесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и 4.68% /четири цяло и шестдесет и осем стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху мястото от 133.03 кв.м. /сто тридесет и три цяло и три стотни квадратни метра/. с начална цена: 68 544.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4301
  • Продажба на МПС: 203
  • Продажба на имущество: 262