Парцел

Начална цена: 45216.00 лв. Покажи в EUR

519 кв.м., АСЕНОВГРАД
местност „Баделема“

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Тодор Иванов Луков
Срок: от 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 25.06.2019 12:00
Публикувана на: 16.05.2019 11:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20188200401526 - 4.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.395 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-590/21.12.2007 г. на началник на СГКК – Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, „Баделема“, площ: 519 кв.м. (петстотин и деветнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 523.395, квартал: 398 (триста деветдесет и осем), парцел: XIX-395 (деветнадесет – римско, триста деветдесет и пет), съседи: 00702.523.394, 00702.523.380, 00702.523.532, 00702.523.377, 00702.524.332. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 45 216,00 лева (четиридесет и пет хиляди двеста и шестнадесет лева), съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Тодор Иванов Луков
Служебен номер: 820
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Иванов Луков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3262
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257