Парцел

Начална цена: 44500.00 лв. Покажи в EUR

550 кв.м., РАЗГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 13:30
Публикувана на: 16.05.2019 13:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот – дворно място, цялото с площ от 550 кв.м. /петстотин и петдесет квадратни метра/, съставляващо парцел № III – 4677 /три римско от планоснимачен номер четири хиляди шестстотин седемдесет и седем/, в квартал 80 /осемдесет/, по регулационния план на град Разград, община Разград, област Разград, на улица Трапезица № 7 /седем/, одобрен със заповед № 172/2003 година на Община Разград, при граници и съседи: от североизток-улица Грънчарска, от югоизток-улица Трапезица, от югозапад-парцел № IV-2134 /четири римско от планоснимачен номер две хиляди сто тридесет и четири/, от северозапад-парцел № II-2133 /две римско от планоснимачен номер две хиляди сто тридесет и три/, съгласно нотариален акт за собственост, а съгласно кадастралния план Поземления имот е с идентификатор 61710.505.4677 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди шестстотин седемдесет и седем/, в град Разград, община Разград, област Разград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008 година на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: град Разград, п.к.7200, улица Трапезица № 7 /седем/, Площ: 523 кв.м. /петстотин двадесет и три квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: парцел № III-4677 /три римско от планоснимачен номер четири хиляди шестстотин седемдесет и седем/, в квартал 80 /осемдесет/, при съседи: Поземлени имоти с кадастрални номера: 61710.505.2134 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди сто тридесет и четири/, 61710.505.7015 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка седем хиляди и петнадесет/, 61710.505.7008 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка седем хиляди и осем/, 61710.505.2133 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди сто тридесет и три/, заедно със СУТЕРЕН с площ 80.56 кв.м., разположен под сграда с идентификатор 61710.505.4677.2, към който сутерен се достъпва през стълбищна клетка разположена на южната фасада откъм ул. Трапезица на сграда с идентификатор 61710.505.4677.1, ведно със същата стълбищна клетка, ведно с всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху имота; с цена от 44 500.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3873
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 295