Къща

Начална цена: 9600.00 лв. Покажи в EUR

1129 кв.м., Дряновец

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 13:30
Публикувана на: 16.05.2019 15:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Долуподписаният ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ – ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ ОКРЪЖЕН СЪД - РАЗГРАД, вписан под № 912 в Регистъра на камарата на частните съдебни изпълнители, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 24.06.2019г. до 17:00 часа на 24.07.2019г., включително се провежда ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА по реда на чл.487 и сл.от ГПК на следния недвижим имот, собственост на ПЕНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ, вписали влязло в сила решение от 13.03.2015 г. по гр.д. № 1784 от 2014 г. на РС-Разград в Служба по вписванията – Разград с вх.рег.№ 3366/09.08.2017 г., акт 189, т.2, дело 1430 за разваляне на нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, сключен между двамата, в качеството им на прехвърлители и длъжника СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА в качеството му на преобретател, който нотариален акт е вписан в Служба по вписванията – Разград с вх. Рег.№ 6455 от 20.10.2013г., акт 12, т.23, дело 4416, като действието на вписаното съдебно решение е непротивопоставимо на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД предвид вписаната в негова полза Обезпечителна заповед от 06.10.2014 г. по ч.гр.д. 1590 от 2014 г., издадена от Районен съд – Разград, а именно: Поземлен имот – дворно място, с кадастрален номер 420 /четиристотин и двадесет/, в квартал 38 /тридесет и осем/, в село Дряновец, общ.Разград, обл.Разград, улица Урал № 9 /девет/, по кадастралния план одобрен със Заповед № 1234 от 1986 година на Общински народен съвет, площ по кадастрален план 1129 кв.м. /хиляда сто двадесет и девет квадратни метра/, при съседи: улица, улица, имоти с кадастрални номера: 433 /четиристотин тридесет и три/, 431 /четиристотин тридесет и едно/, заедно с построените в същия поземлен имот: А./ В западната му част и на уличната регулационна линия, масивна едноетажна жилищна сграда с площ 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/, Б./ В северозападната му част – Второстепенна сграда – стопанска постройка с площ от 52 кв.м./петдесет и два квадратни метра, ведно с всички подобрения и приращения в имота; с цена: 9 600.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4299
  • Продажба на МПС: 203
  • Продажба на имущество: 262