Къща

Начална цена: 358400.00 лв. Покажи в EUR

259 кв.м., СОФИЯ
м. „Северен парк“, ул. „Гайдарче“ № 2

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 21.06.2019 09:00
Публикувана на: 16.05.2019 15:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440403357 Подписаната Петя Вълкова, Помощник-Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 24.01.2019 г., собственост на Йордан и Стоянка Ризови, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2815.83 /шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, едно, пет, точка, осем, три/ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без последващо изменение, с адрес на имота: гр. София, Столична община, р-н „Връбница“, м. „Северен парк“, ул. „Гайдарче“ № 2, целият с площ по кадастрална карта от 807.00 кв.м, а съгласно акт за собственост от 824.00 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, по предходен план с планоснимачен № 83, в кв. 25 по плана на гр. София, при съседи по акт за собственост: североизток – Александър Андреев, северозапад – Иванка Христова, югоизток – улица, югозапад – Милан Гълъбов, а съгласно кадастралната карта при съседи: имоти с идентификатори 68134.2815.115, 68134.2815.215, 68134.2815.113, 68134.2815.114, 68134.2815.59, ЗАЕДНО С построената в имота ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 68134.2815.83.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, едно, пет, точка, осем, три, точка, едно/ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, без последващо изменение, с адрес на имота: гр. София, Столична община, р-н „Връбница“, м. „Северен парк“, ул. „Гайдарче“ № 2, целият с площ по кадастрална карта от 154.00 кв.м, а съгласно акт за собственост от 155.00 кв.м., брой етажи – 2, като вторият етаж съгласно акт за собственост е от 103.97 кв.м. и се състои от: дневна, спалня, ателие, баня-тоалетна и две лоджии, предназначение – жилищна сграда- еднофамилна, ЗАЕДНО с всички подобрения и приращения на имота. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Първа по ред договорна ипотека акт № 174, том 51, дв.вх.рег. № 53690/21.07.2008 г. и втора по ред договорна ипотека акт № 177, том 21, дв.вх.рег. № 56692/10.11.2014 г. в полза на взискателя- ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата общо от 874000.00 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за банков кредит № HL68911/07.22.2014 г. И № HL40280/17.07.2008, както и възбрана акт № 251, том 21, дв.вх.рег. № 83641/13.12.2018 г. по изп.дело № 20188440403357 по описа на ЧСИ Стоян Якимов; възбрана акт № 123, том 4, дв.вх.рег. № 8810/23.02.2017 г. по изп.дело № 20178910400095 по описа на ЧСИ Мартин Кацарски; Искова молба акт № 44, том 4, дв.вх.рег. № 59485/14.09.2006 г. и Отбелязване по Искова молба акт № 175, том 2, дв.вх.рег. № 44205/20.06.2008 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 358400.00 лв. /триста петдесет и осем хиляди и четиристотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 21.06.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 20.05.2019 г. и завършва на 20.06.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка с пазача на тел. 0898472960 За пазач на имота е определен Стоянка Ризова Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG05BPBI79401077194309 BIC BPBIBGSF при „Юробанк България“ АД - клон Лозенец с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело 20188440403357. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 21.06.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262