Многостаен апартамент

Начална цена: 244623.60 лв. Покажи в EUR

180 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Георги Цеков Николов
Срок: от 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 28.06.2019 00:00
Публикувана на: 17.05.2019 09:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична Община, район "Овча купел", ул. "Промишлена № 5, в изградената жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VI- 249 (шести, образуван за имот с планоснимачен номер двеста четиридесет и девет), квартал 3 а (трети- "а") по плана на гр. София, местността ж.к. "Овча Купел"- 2, одобрен със Заповед № РД- 09- 50- 627 /25.11.1997г., изм. със ЗАПОВЕД № РД- 09- 173/23.07.2008г., целият с площ съгласно нотариален акт от 1030 кв.м. (хиляда и тридесет кв.м.), а съгласно скица с площ от 1064 кв.м. (хиляда шестдесет и четири квадратни метра), при граници: УПИ № VII- 863 (седми, образуван за имот с планоснимачен номер осемстотин шестдесет и три), УПИ № V- 64 (пети, образуван за имот планоснимачен номер шестдесет и четири), улица и ПИ 188- предвиден за улица, а именно: Апартамент 16 (шестнадесет) на таванския етаж, кота + 20,20м. (плюс двадесет метра и двадесет сантиметра), със застроена площ от 179,52 кв.м. (сто седемдесет и девет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра), състоящ се от: входно антре, коридор, дневна- трапезария и кухня, три спални, тоалетна, две бани и две тераси, при граници: юг- апартамент № 17, изток- улица, от север- УПИ V- 64 и от запад- стълбищна клетка на сградата, двор и асансьор, заедно с прилежащото към него МАЗЕ № 2 (две), находящо се в сутерена на сградата, на кота - 2.80 м. (минус два метра и осемдесет сантиметра) с полезна площ от 2,88 кв.м. (две цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), при граници: коридор, мазе № 3, мазе № 11 и рампа, заедно с 3, 1750 % (три цяло и хиляда седемстотин и петдесет десетохилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот, а съгласно скица/схема: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.4333.249.1.16 гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-51/15.07.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, район Овча Купел, ж.к. "Овча Купел", ул. "Промишлена" № 29, ет.7, ап. 16. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.249. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 Посочена в документа площ: 179.52 кв.м. Прилежащи части: мазе 2- 2.88 кв.м., 3.1750% ид. части от общите части на сградата. Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.4333.249.1.17 Под обекта: 68134.4333.249.1.44, 68134.4333.249.1.13 Над обекта: няма Стар идентификатор: няма Собственици: Николай Раденков Илиев Няма данни за идеалните части Нотариален акт № 77 том СС рег. 80697 дело 55641 от 04.11.2008г., издаден от Служба по вписванията София Носители на други вещни права: няма данни.

ЧСИ

Име: Георги Цеков Николов
Служебен номер: 923
Телефон: 0 899 983 294
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Три уши №6,вх.1, ет.3, офис № 9
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Цеков Николов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4351
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254