Мезонет

Начална цена: 36273.60 лв. Покажи в EUR

110 кв.м., ВАРНА
УЛ. КИРИЛ ПЕЙЧИНОВИЧ 14

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 18.07.2019 13:00
Публикувана на: 21.05.2019 13:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20107110402130 Изходящ №: 12640 / 15.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  17.06.2019 г. до 17.07.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 17.07.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИВАНКА КОЛЕВА СТАНЕВА и КРАСИМИР ДОНЕВ СТАНЕВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20107110402130 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: АПАРТАМЕНТ ТИП МЕЗОНЕТ № 10 /десет/ разположен на пети и шести тавански етаж от сграда на груб строеж в град Варна, ул."Кирил Пейчинович" 14 /четиринадесет/, със застроена площ на двете нива от 110.82 /сто и десет цяло и осемдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от: на първо ниво-входно преддверие, дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня, баня с тоалетна и два балкона, при граници:улица, стълбище, апартамент 9, вътрешен двор и калкан, а на второ ниво - от таванско складово помещение № 3 /три/, с площ от 29.50 /двадесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв.м при граници: ул."К.Пейчинович", вътрешен двор, вътрешен двор, таванско складово помещение № 2 и стълбище, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с полезна площ от 2.74 /две цяло седемдесет и четири/ кв.м. при граници: коридор, изба 8, калкан и изба 10, КАКТО И С ПРИПАДАЩИТЕ МУ СЕ 10.86 % /десет цяло и осемдесет и шест стотни процента/ ИЧ от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата съставляващо УПИ ІІІ-1618 /три римско тире хиляда шестстотин и осемнадесет/, с площ от 340 /триста и четиридесет/ кв.м., попадащ в квартал 128 /сто двадесет и осми/по плана на част от 29 /двадесет и девети/ микрорайон на град Варна, одобрен със Заповед № Г242/18.08.2005 г. при граници на мястото съгласно предоставена скица: ул."К.Пейчинович", УПИ ІІ-1619, Х-1617, ІV-161; Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 129 900 /сто двадесет и девет хиляди и деветстотин/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  36 273.60 лв. (тридесет и шест хиляди двеста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  17.06.2019 г. до 17.07.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  17.06.2019 г. до 17.07.2019 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 да 19.00 часа по местонахождение на имота на адрес гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Кирил Пейчинович, № 14, ет. 5 и ет. 6, ап. 10 - мезонет. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20107110402130. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  17.06.2019 г. до 17.07.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 18.07.2019 г. от 13.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4232
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257