Парцел

Начална цена: 1856.00 лв. Покажи в EUR

10148 кв.м., Прелом
с. Прелом, местност "Воденицата"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 12.08.2019 14:00
Публикувана на: 07.06.2019 13:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 58150.67.7 /пет осем едно пет нула точка шест седем точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Прелом, общ. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/19.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „Воденицата“, площ по скица: 30444 кв.м. /тридесет хиляди четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, при граници и съседи: 58150.70.27, 58150.70.28, 58150.70.26, 58150.70.1, 58150.10.1, 58150.67.11, 58150.67.6.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №437/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3962
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 289