Къща

Начална цена: 14800.00 лв. Покажи в EUR

298 кв.м., БЯЛА СЛАТИНА

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Георги Нацков Борисов
Срок: от 17.06.2019 до 17.07.2019
Обявяване на: 18.07.2019 11:00
Публикувана на: 10.06.2019 14:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

½ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07702.501.2634 / седем хиляди седемстотин и две точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин тридесет и четири/ по КККР на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, одобрени със Заповед РД-18-267/25.08.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИТЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: гр. Бяла Слатина, п.к. 3200, ул. Цар Симеон I-ви № 107, с площ от 601 / шестстотин и един/ кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м) ВЕДНО с построената в него сграда с идентификатор 07702.501.2634.2 / седем хиляди седемстотин и две точка петстотин и едно точка две хиляди шестстотин тридесет и четири точка две/ със застроена площ 53 / петдесет и три/ кв.м., брой етажи 2 / два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, при граници и съседи: 07702.501.3588, 07702.501.2633, 07702.501.2654, 07702.501.2635, а по доказателствен материал ½ ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 596,00кв.м. с адрес гр.Бяла Слатина, ул.“Цар Симеон I”107, представляващо имот с кад.номер 501.2634 в кв.120 по кадастрална карта на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед 44/03.02.1995г., владеещ се в кадастрални граници, а по регулация, неприложена на мястото представляващо УПИ XIV с площ 645кв.м., пл.н.1670 в кв.120 по регулационния план на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед 1080/12.08.1980г. на Кмета на Община Бяла Слатина, ведно с находящите се в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гараж, с частични СТБ елементи, със застроена площ от 54,00кв.м., строена през 1978г. и МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с частични СТБ елементи със застроена площ от 26,00кв.м., строена през 1980г. с граници на цялото дворно място при начина, при който се владее : ул.”Цар Симеон І”, кад.номер 2635, кад.номер 2654 и кад.номер 2633.

ЧСИ

Име: Георги Нацков Борисов
Служебен номер: 722
Телефон: 092 - 620996
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, бул. Христо Ботев №2, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Нацков Борисов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4350
  • Продажба на МПС: 192
  • Продажба на имущество: 243