Двустаен апартамент

Начална цена: 84000.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., СОФИЯ
ул. Витиня № 46, ет.3

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Галин Стоянов Костов
Срок: от 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 12.07.2019 10:00
Публикувана на: 10.06.2019 15:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ на таванския етаж на сграда, находяща се в град София, район „Подуяне“, в жилищната сграда на ул. Витиня № 46 /четиридесет и шест/, без посочена площ по документ за собственост, състоящ се от две стаи и три килера с баня, при съседи: отгоре – покрив, отдолу – Георги Йорданов Арангелов заедно с ИЗТОЧНО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: от юг – Трайко Арангелов Пандурски, от запад – коридор, и ЗАПАДНО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: от юг – Георги Йорданов Арангелов, от изток – коридор, ведно с припадащите се 33 % /тридесет и три върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо поземлен имот № 155/сто петдесет и пет/ в квартал 87 А /осемдесет и седем, буква А/ по плана на град София, местност „Суха река“, бул. „ Ботевградско шосе – рамка“, при съседи по скица: улица „ Витиня“, урегулиран поземлен имот V – 156 /пети за имот сто петдесет и шест/ и урегулиран поземлен имот III /трети/ - за жилищно строителство, трафопост и озеленяване, който апартамент съгласно схема на самостоятелен обект с града е с идентификатор 68134.614.155.1.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, сто петдесет и пет, точка, едно, точка, пет/ по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-4/09.03.2016г. На ИД на АГКК, с адрес: гр. София, СО, район Подуяне, ул. ,,Витиня“ №46 /четиридесет и шест/, етаж 3 /три/, намиращ се в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот 68134.614.155 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, сто петдесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 79,77 /седемдесет и девет цяло и седемдесет и седемдесет стотни/ кв. метра, стар идентификатор: 68134.614.155.1.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, сто петдесет и пет, точка, едно, точка, три/, с прилежащи част: източно избено помещение, западно избено помещение, 33 % /тридесет и три върху сто/ идеални части от общите части на сградата, при граници на апартамента - самостоятелни обекти с посочени идентификатори: на същия етаж: няма, под обекта: 68134.614.155.1.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, сто петдесет и пет, точка, едно, точка, две/, над обекта: няма. Тежести върху имота: 1. Възбрана, вписана в Служба по вписванията – София, с вх. рег. №65541 от 05.10.2018г., акт №260, том XVII, дело №47239 за обезпечаване на задължението по ИД № 20189240400886 по описа на ЧСИ Галин Костов, рег. № 924; 2. Учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – София, с вх. рег. №8996 от 23.02.2017г., акт №104, том IV, дело №5961/2017г Наддаването ще започне от първоначална цена в размер на 84 000 /осемдесет и четири хиляди/ лева. Проданта ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ № 54, от 11.06.2019г. до 11.07.2019г., и ще приключи в края на работното време на последния ден. На 12.07.2019г., в началото на работния ден, в присъствието на явилите се наддавачи, ще се състави Протокол по реда на чл. 492, ал. 1 от ГПК. Оглед на имота може да бъде извършван всеки работен ден през времетраенето на публичната продан, като за огледи следва да се свържете с кантората на ЧСИ Галин Костов. Книжата за проданта са на разположение на всеки, който се интересува от имотите, в канцеларията на Софийски районен съд, на адрес: гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 54. За участие в публичната продан се внася задатък в размер на 10% от началната тръжна цена по сметка на частния съдебен изпълнител Галин Костов в ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – IBAN: BG 68 IABG 7479 5000 4558 02, BIC: IABGBGSF, с титуляр ГАЛИН КОСТОВ, рег. № 924 по изп.д. № 20189240400886. Документът за внесен задатък се представя в оригинал.

Тип строителство

  • Панел
  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Галин Стоянов Костов
Служебен номер: 924
Телефон: 02 417 00 01
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви" №97, ет. 5, ап.10
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Галин Стоянов Костов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257