Склад

Начална цена: 20559.60 лв. Покажи в EUR

55 кв.м., ВАРНА

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Христо Василев Георгиев
Срок: от 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 19.07.2019 10:30
Публикувана на: 12.06.2019 10:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10135.4508.97.1.46, /едно нула едно три пет точка четири пет нула осем точка девет седем точка едно точка четири шест/, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2007 г. / 19.06.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед КД-14-03-1748/02.07.2012 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ВАРНА, Адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, ет. -1 /минус едно/, обект склад, Самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.4508.97, /едно нула едно три пет точка четири пет нула осем точка девет седем/, Предназначение на самостоятелния обект: За склад, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Посочена в документа площ: 55.12 кв.м. /петдесет и пет цяло и дванадесет/, Прилежащи части: 52.62 кв.м. /петдесет и две цяло и шестдесет и два кв.м./ от ман.хале и 7.39 кв.м. /седем цяло и тридесет и девет кв.м./ от об.ч., Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж 10135.4508.97.1.18, 10135.4508.97.1.17, 10135.4508.97.1.16, 10135.4508.97.1.15, 10135.4508.97.1.14, 10135.4508.97.1.13, Под обекта: няма, Над обекта: няма, a съгласно Договор за доброволна делба с вх.рег.№ 13462 от 21.05.2007 г. Акт Том – IX, Акт номер 207, представляващ: СКЛАД, находящ се в сутерена на сградата, със застроена площ от 55.12 /петдесет и пет цяло и дванадесет стотни/ кв.м. при граници: автомобилна рампа, паркоместа №№ 6 /шест/, 7 /седем/, 8 /осем/, и 9 /девет/ и от две страни двор, ведно с 3.8481 % /три цяло осем хиляди четиристотин осемдесет и една десетохилядни процента/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, район “Владислав Варненчик", в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 530386 “за търговски комплекс” /пети - петстотин и тридесет хиляди триста осемдесет и шести/, в кв. 5 /пети/, по Паркоустройствения и регулационен план на район “Владислав Варненчик” /ОПЗ/, гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-139/29.07.2004 г. за одобряване на ПУП /ПРЗ/ на Кмета на Община Варна, целият с площ от 1685 /хиляда шестстотин осемдесет и пет/ кв.м., при граници на цялото дворно място по актуална скица: поземлен имот № 484 /четиристотин осемдесет и четири/, поземлен имот № 465 /четиристотин шестдесет и пет/, поземлен имот № 464 /четиристотин шестдесет и четири/, поземлен имот № 384 б /триста осемдесет и четири-б/, улица и паркинг; при стари граници на имота и съгласно документ за собственост: поземлен имот № 384 б /триста осемдесет и четири-б/, поземлен имот № 385 /триста осемдесет и пет/, поземлен имот № 387 /триста осемдесет и седем/, улица и паркинг.

ЧСИ

Име: Христо Василев Георгиев
Служебен номер: 892
Телефон: 052/633-197
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Бачо Киро" № 1, ет.1, обект I.1, сграда 1
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://hristogeorgiev.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Христо Василев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3962
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 289