Двустаен апартамент

Начална цена: 38880.00 лв. Покажи в EUR

64 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. Звезда № 45, бл. 69, вх. А, ет. 3, ап. 26

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петя Стойчева Николова
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 14:00
Публикувана на: 12.06.2019 11:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20199110400468 - ½ (една втора) идеална част от: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.924.6.6 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет две четири точка шест точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, ул. Звезда № 45, бл. 69, вх. А, ет. 3, ап. 26, който самостоятелен обект се намира в сграда № 6 с идентификатор 56784.511.924.6 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет две четири точка шест ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК , адрес на сградата: гр. Пловдив ул. Звезда № 45, бл. 69 със застроена площ 162 кв.м. (сто шестдесет и два кв.м), брой етажи: 5, предназначение: жилищна сграда - многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена е поземлен имот с идентификатор 56784.511.924 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет две четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК , адрес на имота: гр. Пловдив ул. Звезда № 45 -55, с площ на поземления имот: 976 кв.м. (деветстотин седемдесет и шест кв.м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 507.924, при съседи на поземления имот: 56784.511.730 и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.924.6.6 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет две четири точка шест точка шест) е с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 63,73 кв.м. (шестдесет и три цяло и седемдесет и три кв.м.), при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.511.924.6.5, под обекта: 56784.511.924.6.4, над обекта: 56784.511.924.6.8. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.924.6.6 (пет шест седем осем четири точка пет едно едно точка девет две четири точка шест точка шест) по акт за собственост представлява: ½ идеална част от апартамент 26, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. Христо Смирненски, на ул. Звезда № 45, в сградата на блок № 69, вход А, ет. 3, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 63,73 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра и седемдесет и три кв.дм./, при граници на жилището: от запад – ап. 27, от изток – ап. 25, отгоре – ап. 38, ВЕДНО с изба № 12, при граници на избата: от изток – сервизно помещение, от запад – изба 13 и от север- коридор, КАКТО и 1,561 % /едно цяло и петстотин шестдесет и един процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 38880 лева (тридесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лева), съставляваща 80 % от оценката, определена в протокол от 23.05.2019 г., съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Петя Стойчева Николова
Служебен номер: 911
Телефон: 032 539 933
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Стойчева Николова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4343
  • Продажба на МПС: 190
  • Продажба на имущество: 254