Земеделска земя

Начална цена: 1817.00 лв. Покажи в EUR

3533 кв.м., Муселиево

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 31.07.2019 09:00
Публикувана на: 12.06.2019 16:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1197 / 2018 г. с Изх. № 24002/ 12.06.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 30.06.2019г. до 17.00 часа на 30.07.2019г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти принадлежащи на „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Румен Александров Кирилов, находящи се в землището на село Муселиево, община Никопол, област Плевен, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №000424 /нула нула нула четиристотин двадесет и четири/, по плана за земеразделяне на село Муселиево, в местността „ПОПОВА ЧЕШМА“, с ЕКАТТЕ 49415, цялата с площ от 40,000 дка /четиридесет декара/, отдел 547 / петстотин четиридесет и седем/, подотдел „И“, широколистна гора, при съседи: имот №000422-пасище, мера на Община Никопол, имот №000426-залесена територия, имот №000455-полски път на Община Никопол, имот №000423 -полски път на Община Никопол. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 49415.95.424, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-256/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ПОПОВА ЧЕШМА“, с площ от 40005 кв.м., трайно предназначение на територията: Горска, с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 49415.203.423, 49415.100.455, 49415.95.455, 49415.95.426, 49415.95.422, 49415.95.423. при първоначална цена – 15 429 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 4116.00 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №61/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№194/2018г., на АВ Имотен регистър. 2. 6666,00 кв.м./9999,00 кв.м. идеални части /шест хиляди шестотин шестдесет и шест квадратни метра идеални части от общо девет хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №013008 /нула тринадесет хиляди и осем /, по плана за земеразделяне на село Муселиево, в местността „ЦИГАНСКИТЕ НИВИ“, с ЕКАТТЕ 49415, категория на земята VII – седма, при съседи: от север имот №383001-залесена територия на кметство с.Дъбован, от изток имот №013009-нива, от юг-имот №000008-полски път на Община Никопол, от запад имот №000005-пасище, мера на Община Никопол. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 49415.13.8, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-256/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ЦИГАНСКИТЕ НИВИ“, с площ от 10001 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 49415.11.26, 49415.13.25, 49415.13.9, 49415.383.1, 49415.13.23. при първоначална цена – 3428 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 400.00 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Петко Панталеев Найденов; договор за аренда том 6, акт 23/2015 собственик Румен Кирилов, арендатор „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, срок 20 г., считано от 01.10.2015г., до 30.09.2035г.; възбрана том 1, акт 18/2017г. в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД за задължение на Румен Кирилов; възбрана том 1, акт 22/2017г. в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД; възбрана том 1, акт №61/2018г., на 6666 кв.м.ид.части, в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№195/2018г., на АВ Имотен регистър. 3. 23 719,00 кв.м./25 300,00 кв.м. идеални части /двадесет и три хляди седемстотин и деветнадесет квадратни метра квадратни метра идеални части от общо двадесет и пет хиляди и триста квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №104022 / сто и четири хиляди и двадесет и две/, по плана за земеразделяне на село Муселиево, в местността „БЪЗОВ ДОЛ“, с ЕКАТТЕ 49415, категория на земята IV – четвърта, при съседи: от север имот №000092-полски път на Община Никопол, от изток- имот №104005-нива, от юг-имот №000137-полски път на Община Никопол, от запад-имот №000133-овощна градина, имот №104004-нива на Община Никопол. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 49415.104.22, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-256/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, в местнотта „БЪЗОВ ДОЛ“, с площ от 25303 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 49415.104.4, 49415.104.133, 49415.104.137, 49415.104.5, 49415.104.92. при първоначална цена – 12198 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 2121.40 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Петра Иванова Божурова; договор за аренда том 6, акт 23/2015 собственик Румен Ал.Кирилов, арендатор „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, срок 20 г., считано от 01.10.2015г., до 30.09.2035г.; възбрана том 1, акт 18/2017г. в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД; възбрана том 1, акт 22/2017г. в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД; възбрана том 1, акт №61/2018г., на 23719 кв.м.ид.части, в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№199/2018г., на АВ Имотен регистър. 4. 1333,00 кв.м./ 2000,00 кв.м. идеални части /хиляда триста тридесет и три квадратни метра идеални части от общо две хиляди квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ЛИВАДА, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №180027 /сто и осемдесет хиляди и двадесет и седем/, по плана за земеразделяне на село Муселиево, в местността „ЛИВАДИТЕ – ПРИПЕКА“, с ЕКАТТЕ 49415, категория на земята IV – четвърта, при съседи: от север имот №000356-полски път на Община Никопол, от изток-имот №180028-ливада, от юг-имот №280074-др.селскостопанска територия и имот №280085- др.селскостопанска територия, от запад имот №180026-ливада. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 49415.180.27, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-256/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ЛИВАДИТЕ – ПРИПЕКА“, с площ от 2001 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 49415.280.85, 49415.280.74, 49415.180.28, 49415.180.356, 49415.180.26. при първоначална цена – 514 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 117.60 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Петко Панталеев Найденов; договор за аренда том 6, акт 23/2015 собственик Румен Кирилов, арендатор „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, срок 20 г., считано от 01.10.2015г., до 30.09.2035г.; възбрана том 1, акт 18/2017г. в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД за задължение на Румен Кирилов; възбрана том 1, акт 22/2017г. в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД; възбрана том 1, акт №61/2018г., на 1333 кв.м.ид.части, в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№201/2018г., на АВ Имотен регистър. 5. 1336,00 кв.м./ 2004,00 кв.м. идеални части /хиляда триста тридесет и шест квадратни метра идеални части от общо две хиляди и четири квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ЛИВАДА, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №180031 / сто и осемдесет хиляди и тридесет и едно/, по плана за земеразделяне на село Муселиево, в местността „ЛИВАДИТЕ – ПРИПЕКА“, с ЕКАТТЕ 49415, категория на земята IV – четвърта, при съседи: от север имот №000356-полски път на Община Никопол, от изток-имот №180032-ливада, от юг- имот №280080 - др.селскостопанска територия и имот 280064- др.селскостопанска територия, от запад – имот №180030-ливада. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 49415.180.31, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-256/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ЛИВАДИТЕ – ПРИПЕКА“, с площ от 2004 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 49415.280.80, 49415.280.17, 49415.180.32, 49415.180.356, 49415.180.30. при първоначална цена –515 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 117.80 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Петко Панталеев Найденов; договор за аренда том 6, акт 23/2015 собственик Румен Кирилов, арендатор „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, срок 20 г., считано от 01.10.2015г., до 30.09.2035г.; възбрана том 1, акт 18/2017г. в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД за задължение на Румен Кирилов; възбрана том 1, акт 22/2017г. в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД; възбрана том 1, акт №61/2018г., на 1336 кв.м.ид.части, в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№202/2018г., на АВ Имотен регистър. 6. 3 533,00 кв.м./ 5 299,00 кв.м. идеални части /три хиляди петстотин тридесет и три квадратни метра идеални части от общо пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №180035 / сто и осемдесет хиляди и тридесет и пет/, по плана за земеразделяне на село Муселиево, в местността „ЛИВАДИТЕ – ПРИПЕКА“, с ЕКАТТЕ 49415, категория на земята VII- седма, при съседи: от север имот №080005-нива и имот №080006-нива, от изток-имот №180034-ливада, от юг-имот №000356-полски пътна Община Никопол, от запад-имот №180036-нива. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 49415.180.35, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-256/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ЛИВАДИТЕ – ПРИПЕКА“, с площ от 5300 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/ при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 49415.180.34, 49415.80.6, 49415.80.5, 49415.180.356, 49415.180.36. при първоначална цена – 1817 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 185.50 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Петко Панталеев Найденов; договор за аренда том 6, акт 23/2015 собственик Румен Кирилов, арендатор „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, срок 20 г., считано от 01.10.2015г., до 30.09.2035г.; възбрана том 1, акт 18/2017г. в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД за задължение на Румен Кирилов; възбрана том 1, акт 22/2017г. в полза на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД; възбрана том 1, акт №61/2018г., на 3533 кв.м.ид.части, в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№203/2018г., на АВ Имотен регистър. 7. 334,00 кв.м./ 2001,00 кв.м. идеални части /триста тридесет и четири квадратни метра идеални части от общо две хиляди и един квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №250002 /двеста и петдесет хиляди и две/, по плана за земеразделяне на село Муселиево, в местността „КАМЪКА“, с ЕКАТТЕ 49415, категория на земята VII - седма, при съседи: имот №250001-др.селскостопанска територия на Катя Иванова Ангелова, имот №000123-пасище, мера на Община Никопол, имот №381001-залесена територия на Кметство село Загражден, имот №000159 - храсти на Община Никопол. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 49415.250.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-256/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, в местнотта „КАМЪКА“, с площ от 2000 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/ при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 49415.250.1,49415.56.179, 49415.56.348, 49415.381.1. при първоначална цена –172 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 189.00 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с наследниците на Симеон Петков Мирчев; договор за аренда том 10, акт 41/2015 собственик „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ЕООД, арендатор ЕТ ДАР-РУМЕН КИРИЛОВ, срок 15 г., считано от 01.10.2019г., до 30.09.2034г.; възбрана том 1, акт №61/2018г., на 334 кв.м.ид.части, в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№204/2018г., на АВ Имотен регистър. 8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №280017 /двеста и осемдесет хиляди и седемнадесет/, по плана за земеразделяне на село Муселиево, в местността „КАЛНА ЧЕШМА“, ЕКАТТЕ 49415, цялата с площ от 4,700 дка /четири декара и седемстотин квадратни метра/, категория на земята VII – седма, при съседи: имот №280080-др.селскостопанска територия на Аксиния Стефанова Илиева, имот №180031-ливада на насл. на Петко Панталеев Найденов и др., имот №18032-ливада на „С.И.Г.“ООД, имот №180054-ливада на Венцислав Иванов Славов и др., имот №280018-изостав. тр.нас. на Държавен поземлен фонд, имот №280028-др. селскост. т. на Леонид Стефанов Петков, имот №280029-др. селскост. т. на Георги Танев Иванчев и др. Върху имота има следните ограничения: Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 49415.280.17, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-256/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Муселиево, община Никопол, област Плевен, в местнотта „КАЛНА ЧЕШМА“, с площ от 4701 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/ при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори49415.280.29,49415.280.28,49415.280.18,49415.180.54, 49415.180.32, 49415.180.31, 49415.280.80. - при първоначална цена – 1813 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 296.10 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №61/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№205/2018г., на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землището на с.Муселиево. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20188150401197 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 31.07.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 12.06.2019г. Частен съдебен изпълнител: .............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3962
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 289