Земеделска земя

Начална цена: 671.00 лв. Покажи в EUR

1799 кв.м., Новачене

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 30.06.2019 до 30.07.2019
Обявяване на: 31.07.2019 09:00
Публикувана на: 12.06.2019 16:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1197 / 2018 г. с Изх. № 24026/ 12.06.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 30.06.2019г. до 17.00 часа на 30.07.2019г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти принадлежащи на „АГРОЛОГИСТИКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Румен Александров Кирилов, находящи се в землището на село Новачене, община Никопол, област Плевен, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, находяща се в село Новачене, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №019315 / нула деветнадесет хиляди триста и петнадесет/, по плана за земеразделяне на село Новачене, в местността „ЛОЗИШКИ ПЪТ“, целият с площ от 501,00 кв.м. /петстотин и един квадартни метра/ категория на земята V - пета, при съседи: имот №019316- залесена територия на Господин Сотиров Личев, имот №019317- залесена територия на Аня Борисова Тотева, имот №019318- залесена територия на Величка Трифонова Петракиева, имот №019314- залесена територия на Давид Илиев Петракиев, имот №000442-полски път на Община Никопол. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 51932.19.315, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-258/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Новачене, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ЛОЗИШКИ ПЪТ“, с площ от 500 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Категория на земята при неполивни усолвия: 5 /пета/, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 51932.19.442, 51932.19.314, 51932.19.318, 51932.19.317, 51932.19.316. при първоначална цена – 187 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 58.80 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №59/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№206/2018г., на АВ Имотен регистър. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, находяща се в село Новачене, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №026078/ нула двадесет и шест хиляди и седемдесет и осем/, по плана за земеразделяне на село Новачене, в местността „БАБИН ДОЛ“, целият с площ от 1799,00 кв.м. /хиляда седемстотин деветдесет и девет квадратни метра/ категория на земята VII-седма, при съседи: имот №026077- залесена територия на насл. на Митю Милков Енев, имот №026036- залесена територия на Петко Борисов Цветанов, имот №026079- залесена територия на Величка Петрова Кралева, имот №026125- залесена територия на „СТАВЕН“АД, имот 026126- залесена територия на Надежда Великова Караджова. Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно закона за горите и Правилника за приложението му. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 51932.26.78, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-258/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Новачене, община Никопол, област Плевен, в местнотта „БАБИН ДОЛ“, с площ от 1798 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Категория на земята при неполивни усолвия: 7 /седма/, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 51932.26.126, 51932.26.125, 51932.26.79, 51932.26.147, 51932.26.36, 51932.26.77. при първоначална цена – 671 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 211.40 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №59/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№207/2018г., на АВ Имотен регистър. 3. 675,00 кв.м./ 1350,00 кв.м. идеални части /шестотин седемдесет и пет квадратни метра идеални части от общо хиляда триста и петдесет квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, находяща се в село Новачене, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №026199 / нула двадесет и шест хиляди сто деветдесет и девет/, по плана за земеразделяне на село Новачене, в местността „БАБИН ДОЛ“, категория на земята VII - седма, при съседи: имот с №026149- залесена територия на Панталей Атанасов Господинов и др., имот №026110-; залесена територия на Александър Стефанов Александров, имот №026198-залесена територия на Красимир Недялков Божинов, имот №026085-залесена територия на Димитър Славев Илиев, имот №026086-залесена територия на Любен Методиев Петков. Върху имота има следните ограничения: Да се използва съгласно закона за горите и Правилника за приложението му. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 51932.26.199, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-258/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Новачене, община Никопол, област Плевен, в местнотта „БАБИН ДОЛ“, с площ от 1350 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Категория на земята при неполивни усолвия: 7 /седма/, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 51932.26.110, 51932.26.149, 51932.26.86, 51932.26.85, 51932.26.198. при първоначална цена – 252 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 158.80 лв. Тежести за имота: Имота е съсобствен с Евтим Трайчев Йорданов; възбрана том 1, акт №59/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, на 675 кв.м.ид.части, съгласно удостоверение за тежести с изх.№208/2018г., на АВ Имотен регистър. 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, находяща се в село Новачене, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №029127/ нула двадесет и девет хиляди сто двадесет и седем/, по плана за земеразделяне на село Новачене, в местността „ГЪРКОВ ДОЛ“, целият с площ от 501,00 кв.м. /петстотин и един квадратни метра/ категория на земята VII - седма, при съседи: имот №029130-залесена територия на Петко Пъшев Манаилов, имот №029126-залесена територия на Георги Атанасов Димитров, имот №029117-залесена територия на Огнян Борисов Георгиев, имот №029115-залесена територия на Любка Петрова Кирова, имот №029128-залесена територия на Митра Апостолова Андреева, имот №029129-залесена територия на „СОРТОВИ СЕМЕНА-ВАРДИМ“ЕАД. Върху имота има следните ограничения: Да се използва съгласно закона за горите и Правилника за приложението му. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 51932.29.127, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-258/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Новачене, община Никопол, област Плевен, в местнотта „ГЪРКОВ ДОЛ“, с площ от 500 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, Категория на земята при неполивни усолвия: 7 /седма/, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 51932.29.130, 51932.29.129, 51932.29.128, 51932.29.115, 51932.29.117, 51932.29.126. при първоначална цена – 187 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 66.20 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №59/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№209/2018г., на АВ Имотен регистър. 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА, находяща се в село Новачене, община Никопол, област Плевен, съставляваща имот с №049044/ нула четиридесет и девет хиляди и четиридесет и четири, по плана за земеразделяне на село Новачене, в местността „СРЕДНИЯ ВРЪХ“, целият с площ от 4571,00 кв.м. /четири хиляди петстотин седемдесет и едни квадратни метра/ категория на земята V - пета, при съседи: имот №049042-пасище, мера на „СЕРЕС“ЕАД, имот №049040- пасише, мера на Людил Миланов Божинов, имот №049035-залесена територия на Лидия Милкова Тодорова, имот №049037-залесена територия на Община Никопол, имот №000151-полски път на Община Никопол. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 kV. На 10м от двете му страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и засажда високостеблена растителност. Съгласно Скица на СГКК гр.Плевен, представлява Поземлен имот с идентификатор 51932.49.44, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-258/22.04.2019г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в село Новачене, община Никопол, област Плевен, в местнотта „СРЕДНИЯ ВРЪХ“, с площ от 4572 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни усолвия: 5 /пета/, при съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 51932.49.37, 51932.49.35, 51932.49.52, 51932.49.40, 51932.49.42. - при първоначална цена –1705 лева. Данъчната оценка за целият имот е в размер на 160.40 лв. Тежести за имота: възбрана том 1, акт №59/2018г., в полза на „ЗЛАТЕКС“ООД, съгласно удостоверение за тежести с изх.№210/2018г., на АВ Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землището на с.Новачене. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20188150401197 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 31.07.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 12.06.2019г. Частен съдебен изпълнител: .............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3962
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 289