Етаж от къща

Начална цена: 28800.00 лв. Покажи в EUR

99 кв.м., Жеравна
УПИ IX-243, кв. 55

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 02.08.2019 10:00
Публикувана на: 13.06.2019 12:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

6/10 ид.ч./шест десети идеални части/ от недвижим имот, представляващ УПИ IX-243, кв.55 /Урегулиран поземлен имот девети за двеста четиридесет и трети в кв.55/ по подробния устройствен план на с. Жеравна, общ. Котел, одобрен през 1967г., целият с площ 645,00 кв.м. /шестстотин четиридесет и пет квадратни метра/, при граници: УПИ XI-240,244; УПИ VII-241; УПИ VIII-242 и улица, представляващ част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 29283.501.164 /двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и три точка петстотин и едно точка сто шестдесет и четири/, по кадастралната карта на с. Жеравна, общ. Котел, одобрена със заповед № РД-18-11/30.03.2005г. на Агенцията по кадастъра, последно изменение със Заповед КД-14-20-55/17.01.2008г. на Началника на СГКК-Сливен, с площ по скица 783,00 кв.м. /седемстотин осемдесет и три квадратни метра/, при граници: ПИ с идф.№ 29283.501.165, ПИ с идф.№ 29283.501.550, ПИ с идф.№ 29283.501.163, ПИ с идф.№ 29283.501.162 и ПИ с идф.№ 29283.501.166, ведно и реално с ВТОРИ ЕТАЖ ОТ СГРАДА с идентификатор № 29283.501.164.1.2 /двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и три точка петстотин и едно точка сто шестдесет и четири точка едно точка две/, със застроена площ от 99,00 кв.м. /деветдесет и девет квадратни метра/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /едно/, при съседни обекти: над обекта и до обекта – няма, под обекта: 29283.501.164.1.1, като неразделна част от имота са мазе с площ от 30,00 кв.м. /тридесет квадратни метра/ и 1/2 /една втора/ идеални части от общите части на сградата, и СГРАДА с идентификатор № 29283.501.164.3 /двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и три точка петстотин и едно точка сто шестдесет и четири точка три/, с площ 29,00 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, с предназначение: селскостопанска сграда, на 1 /един/ етаж, с полумасивна конструкция.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4103
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 291