Земеделска земя

Начална цена: 1160.00 лв. Покажи в EUR

3400 кв.м., Българово
местност "ДО СЕЛО","КАЙЛИЙСКИ ПЪТ","ЛАТИНСКИ ГРОБИЩА", "СЪРТА", "БАЛДАРАНА", "ВАЯ КАЙРЯК", "ТАШЛЪЦИТЕ", "КАРАЯНА"

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Тотко Дончев Колев
Срок: от 16.06.2019 до 16.07.2019
Обявяване на: 17.07.2019 11:30
Публикувана на: 13.06.2019 12:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.ч. /една втора идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор № 07332.44.18 /нула, седем хиляди триста тридесет и две, точка, четиридесет и четири, точка, осемнадесет/ пo кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Българово, общ. Бургас, oбл.Бургас, одобрени със 3аповед PД-18-252/24.08.2017 г. на И3ПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност „ДО CEЛO", с плoщ 3 400 кв.м. /три хиляди и четиристотин квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: 3емеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: няма, номер пo предходен план: 044018 /нула, четиридесет и четири хиляди и осемнадесет/, със съседи: 07332.44.21, 07332.44.20, 07332.44.19, 07332.44.8, 07332.44.208; НАЧАЛНА ЦЕНА, съгласно чл. 485 от ГПК - 1 160 (хиляда сто и шестдесет) лева, от която ще започне наддаването. 1/2 ид.ч. /една втора идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор № 07332.58.43 /нула, седем хиляди триста тридесет и две, точка, петдесет и осем, точка, четиридесет и тpи/ пo кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Българово, общ. Бургас, oбл. Бургас, одобрени със 3аповед PД-18-252/24.08.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед зa изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност „КАЙЛИЙСКИ ПЪТ", с плoщ 1 005,00 кв.м. /хиляда и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: 3емеделска, с нaчин на трайно ползване: Овощна градина /съгл. нот.акт/, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: няма, номер пo предходен план: 058043 /нула петдесет и осем хиляди четиридесет и три/, със съседи: 07332.58.48, 07332.58.10, 07332.58.44, 07332.58.257; НАЧАЛНА ЦЕНА, съгласно чл. 485 от ГПК - 360 (триста и шестдесет) лева, от която ще започне наддаването. 1/2 ид.ч. /една втора идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор № 07332.105.67 /нула, седем хиляди триста тридесет и две, точка, сто и пет, точка шестдесет и седем/ пo кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Българово, общ.Бургас, oбл. Бургас, одобрени със 3аповед РД-18-252/24.08.2017 г. на И3ПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР HA AГKK, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение B KKKP, с адрес на поземления имот: местност „ЛАТИНСКИ ГРОБИЩА", с площ 5 499 кв.м. /пет хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение нa територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: няма, номер пo предходен план: 105067 /сто и пет хиляди шестдесет и седем/, със съседи: 07332.105.66, 07332.105.21, 07332.104.433, 07332. 105.19; НАЧАЛНА ЦЕНА, съгласно чл. 485 от ГПК - 1 800 (хиляда и осемстотин) лева, от която ще започне наддаването.

ЧСИ

Име: Тотко Дончев Колев
Служебен номер: 708
Телефон: 056 – 840301; 0875 24 93 43
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Александър Велики No 4, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тотко Дончев Колев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4233
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257