Други

Начална цена: 225000.00 лв. Покажи в EUR

860 кв.м., Топола
с.Топола, местност СО ТОПОЛА, общ.Каварна

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 19.07.2019 11:00
Публикувана на: 13.06.2019 15:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 72693.510.469 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, едно, нула, точка, четири, шест, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед КД-14-08-1261/29.11.2013г. на началника на СГКК Добрич, адрес на имота: с.Топола, местност СО ТОПОЛА, общ.Каварна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с площ по скица от 861 /осемстотин шестдесет и един/ кв.м, а съгласно документ за собственост представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 860 /осемстотин и шестдесет/ кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот ХСІІ /деветдесет и втори/ в квартал 25 /двадесет и пети/ по плана на селищно образувание -Топола, общ.Каварна, одобрен с Решение № 93/08.15.2000г. и Заповед № 910/28.06.2004г., при граници и съседи на имота: 72693.510.467, 72693.510.464, 72693.510.463, 72693.510.462, 72693.510.461, 72693.510.480, 72693.510.903, 72693.510.479, 72693.510.478, 72693.510.470, 72693.510.468, ведно с построените в имота 4 /четири броя/ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ* с обща застроена площ от 194.48 /сто деветдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м. и обща РЗП от 341.80 /триста четиридесет и едно цяло и осемдесет стотни/ кв.м., V-та /пета/ категория съгласно Наредба 1 на МРРБ/2003г., изградени на основание Разрешение за строеж № 96/19.05.2006г., издадено от Община Каварна.*Построените в имота 4/четири/ броя жилищни сгради са завършени, но не са въведени в експлоатация. Не са нанесени в кадастралната карта и няма данни за площта /застроена и разгъната застроена/ на всяка отделна сграда.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4103
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 291