Земеделска земя

Начална цена: 939.60 лв. Покажи в EUR

1773 кв.м., Червен

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Васил Петров Николов
Срок: от 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 19.07.2019 00:00
Публикувана на: 18.06.2019 10:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Частен съдебен изпълнител ВАСИЛ НИКОЛОВ рег. № 914 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ВАСИЛ НИКОЛОВ – ЧСИ, рег. № 914, с район на действие Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, по изпълнително дело № 20179140400671, ще се проведе нова публична продан на следните недвижими имоти, собственост на ВЛАДИМИР ВЕЖЕНОВ ПЕТКОВ с начало на проданта от 01.07.2019 г. и край на проданта до 01.08.2019 г.: I.ЛОЗЕ, представляващо имот № 001005 /хиляда и пет/, масив 1 /едно/, парцел 5 /пет/, находящ се в землището на с.Червен, ЕКНМ 80443 /осем нула четири четири три/, общ. Иваново, обл. Русе, с площ от 0.528 дка /петстотин двадесет и осем квадратни метра/, в местността ИВАНКОВ ДОЛ, четвърта категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи: имот № 1004- Лозе на Мицо Маринов Трифонов, № 6- Полски път на общинска, имот № 1006- Лозе на Иван Маринов Наков, № 7- Полски път на общинска. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок Начална цена, от която ще започне публичната продан: 324 лв. II.ЛОЗЕ, представляващо имот № 002193 /нула нула две хиляди сто деветдесет и три/, масив 2 /две/, парцел 193 /сто деветдесет и три/, находящ се в землището на с.Червен, ЕКНМ 80443 /осем нула четири четири три/, общ. Иваново, обл. Русе, с площ от 0.482 дка /четиристотин осемдесет и два квадратни метра/, в местността ЛОЗЯТА, пета категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи: имот № 002194 - Лозе на Ненко Йорданов Ненков, имот № 000059- Полски път на общинска, имот № 002168- Лозе на Иван Дечев Кръстев и др., имот № 002167- Лозе на Николай Георгиев Пасев. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок Начална цена, от която ще започне публичната продан: 291.60 лв. III.ДРУГИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, представляващи имот № 90035 /девет нула нула три пет/, масив 90 /деветдесет/, парцел 35 /тридесет и пет/, находящ се в землището на с.Червен, ЕКНМ 80443 /осем нула четири четири три/, общ. Иваново, обл. Русе, с площ от 1.733 дка /един декар и седемстотин тридесет и три квадратни метра/, в местността ЧИНАРКА, четвърта категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи: имот № 90067 – Др. тр. Насажден на Красимир Кръстев Върбанов, № 258- Полски път на общинска, имот № 90049- Др. тр. Насажден на Начо Атанасов Начев, № 252- Пасище, мера на общинска. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок Начална цена, от която ще започне публичната продан: 939.60 лв. IV.ЛИВАДА, представляващи имот № 129013 /едно две девет нула едно три /, масив 129 /сто двадесет и девет/, парцел 13 /тринадесет/, находящ се в землището на с.Табачка, ЕКНМ 72028 /седемдесет и две хиляди и двадесет и осем/, общ. Иваново, обл. Русе, с площ от 2.501 дка /два декара и петстотин и един квадратни метра/, в местността ВОДНА, трета категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи: имот № 129012 – Ливада на насл. на Тодор Йорданов Бояджиев, № 000137- Вътрешна река на държавна, имот № 129014- Ливада на Тодор Гецов Неделчев, № 000202- Дървопроизв. пл. на държавна Начална цена, от която ще започне публичната продан: 874.80 лв. Тежести: Възбрана вписана в полза на взискателя ИЗП. Д. № 20179140400671 Оглед по настоящата продан: всеки четвъртък от 10.00 до 11.00 в периода на публичната продан. Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Г.С.Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подават предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Задатъкът в размер на 10% върху обявената начална цена, се внася по сметката на Частния Съдебен изпълнител. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Банкова сметка за внасяне на задатък - "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА"-АД: IBAN: BG91 CECB 9790 50C6 4372 00. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден, след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. 17.06.2019 г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: гр. РУСЕ /ВАСИЛ НИКОЛОВ/

ЧСИ

Име: Васил Петров Николов
Служебен номер: 914
Телефон: 082 592 096
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Русе, ул. Любомир Пипков №2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Петров Николов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 186
  • Продажба на имущество: 292