Тристаен апартамент

Начална цена: 117900.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., СОФИЯ
ж.к.Кр.Поляна, ул.Атанас Кирчев, бл.8, вх.Б, ет.1, ап.3

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Росица Иванова Апостолова
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 10:30
Публикувана на: 19.06.2019 11:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 24.06.2019г. до 24.07.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжниците СИЛВИЯ ДИЯНОВА ИВАНОВА и РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ СПИРИДОНОВ, а именно: АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се в град София, Столична община, район Красна поляна, ж.к. Красна поляна, ул. „Атанас Кирчев” в блок № 8 /осем/, вход „Б”, на 1 /първи/ етаж, със застроена площ 80.24 /осемдесет цяло и двадесет и четири стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: юг – стълбище, запад – двор, север – фуга, изток – Любомир Димитров, отгоре – Георги Муздраков, отдолу – мазе, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 63 /шестдесет и три/, без посочена площ по документ за собственост, при съседи: юг – коридор, запад – Иван Христов, север – ГЖЧ и Цеца Паунова, изток – Васил Василев, който апартамент съгласно Схема № 28888/14.05.2013г. изд. от СГКК град София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1108.48.10.3 /шест осем едно три четири точка едно едно нула осем точка четири осем точка едно нула точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД-18-50/02.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: град София, район Красна поляна, ж.к. Красна поляна, блок 8 /осем/, вх. „Б”, етаж 1 /първи/, апартамент 3 /три/, самостоятелният обект се намира в сграда № 10 /десет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1108.48 /шест осем едно три четири точка едно едно нула осем точка четири осем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 80.24 /осемдесет цяло и двадесет и четири стотни/ кв.м., стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1108.48.10.4 /шест осем едно три четири точка едно едно нула осем точка четири осем точка едно нула точка четири/, под обекта: няма, над обекта: 68134.1108.48.10.9 /шест осем едно три четири точка едно едно нула осем точка четири осем точка едно нула точка девет/, заедно с 0.764 % /нула цяло седемстотин шестдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на строеж върху мястото. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 117 900 лева /сто и седемнадесет хиляди и деветстотин лева/. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 11.12.2018г., т.21, акт № 210/2018г., дело 61545/11.12.2018г., дв.вх.рег. № 82704/11.12.18г. в Служба по вписванията гр.София; Учредяване на договорна ипотека, вписана на 29.05.2013г., т.10, акт № 60/2013г., дв.вх.рег. № 24153/29.05.2013г. в Служба по вписванията гр.София за сумата от 160 700 лева; Учредяване на договорна ипотека, вписана на 26.06.2008г., т.044, акт № 95/2008г., дв.вх.рег. № 46270/26.06.2008г. в Служба по вписванията гр.София за сумата от 60 000 евро. Забележка: Съгласно ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/2015Г. ОТ 10.07.2018г. НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ОСГТК ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 1 ПО ОПИСА ЗА 2015г. вписаната възбрана в производство по индивидуално принудително изпълнение не се заличава след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, описан по-горе. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20188480400894. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 25.07.2019г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

ЧСИ

Име: Росица Иванова Апостолова
Служебен номер: 848
Телефон: 02 9806820; 0884298994
E-mail: [email protected]
Адрес: София, Бул. Витоша № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.apostolova.org
Виж всички активни обяви за имоти на Росица Иванова Апостолова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 186
  • Продажба на имущество: 292