Земеделски имот

Начална цена: 8000.00 лв. Покажи в EUR

3757 кв.м., Лозен
местност Бегли рид

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 25.07.2019 09:00
Публикувана на: 19.06.2019 15:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 12.05.2016 г., собственост на Таня Манолова Живкова, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44063.6210.144, съгласно Скица на поземлен имот № 42779/22.12.2011 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18- 46/18.08.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК в земеделска територия - обработваема земя, начин на трайно ползване - НИВА, извън регулация, пета категория, находяща се в село Лозен, град София, местността "БЕГЛИ РИД", съставляваща имот № 226072 /две, две, шест, нула, седем, две/, по плана за земеразделяне на село Лозен, с площ 3 757 /три хиляди седемстотин петдесет и седем/ квадратни метра, при съседи имот № 226073 нива на наследници на Димитър /Мито/ Стоянов Палакарски имот № 226099 Полски път на Община София, район "Панчарево", имот № 226071 нива на наследници на Мария Атанасова Сиракова и имот № 226096 - Полски път на Община София район "Панчарево" и при съседи съгласно Скица № 42779/22.12.2011 г.: 44063.6210.143, 44063.6210.145, 44063.6210.161, 44063.6210.158; Ограничения при ползването на имота, основания Електропровод 400 kV с една тройка На 30 метра от двете страни до крайните проводници или на 41 метра oт оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжение и засажда високостеблена растителност. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 126, том 4, дв. вх. рег. № 11574 от 08.03.2016 г. в полза на взискателя -„Уникредит булбанк” АД и Възбрана № 93, том 3, дв. вх. рег. № 3400 от 07.02.2012 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 8 000 лв. /осем хиляди/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 25.07.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 24.06.2019 г. и завършва на 24.07.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел: 0887 600 262. За пазач на имота е определен Евгений Красимиров Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440400040. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 25.07.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 186
  • Продажба на имущество: 292