Тристаен апартамент

Начална цена: 56240.00 лв. Покажи в EUR

70 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. Трети март № 23, бл. 9, ет. 4, ап. 40

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Тодор Иванов Луков
Срок: от 01.07.2019 до 01.08.2019
Обявяване на: 02.08.2019 13:00
Публикувана на: 26.06.2019 13:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20138200400126 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.530.2157.3.16 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, едно, пет, седем, точка, три, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „ТРЕТИ МАРТ“ № 23 (двадесет и три), бл. 9 (девети), ет. 4 (четвърти), ап. 40 (четиридесети), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, площ съгласно акт за собственост 70.23 кв.м. (седемдесет квадратни метра и двадесет и три квадратни дециметра), брой нива на обекта: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.530.2157.3.15, 56784.530.2157.3.13, под обекта: 56784.530.2157.3.12, над обекта: 56784.530.2157.3.20, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.530.2157.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, едно, пет, седем, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директро на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „ТРЕТИ МАРТ“ № 23 (двадесет и три), бл. 9 (девети), със застроена площ: 331 кв.м. (триста тридесет и един квадратни метра), брой етажи 7 (седем), предназначение: жилищна сграда - многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2157 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, две, едно, пет, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „ТРЕТИ МАРТ“ № 23- -27 (двадесет и три - -двадесет и седем), площ: 1024 кв.м. (хиляда двадесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 1919 (едно, девет, едно, девет), квартал: 2 – (две) по рег. план на Въстанически-север, парцел: I (първи)– комплексно общ. застрояване и училище, съседи: 56784.530.2158, ВЕДНО с избено помещение № 14 (четиринадесет), ВЕДНО с таванско помещение № 27 (двадесет и седем) и ВЕДНО с 1,17 % ид. ч. (едно цяло и седемнадесет стотни процента идеални части) от общите части на сграда с идентификатор 56784.530.2157.3 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 56784.530.2157, а съгласно нотариален акт гореописаният недвижим имот съставлява: Жилище в гр. Пловдив, представляващо апартамент № 40 (четиридесети) от блок 9 (девети) на етаж IV (четвърти), вход „А“ от жк-с „Свобода“ при граници на парцела: ул. „С. Кълвачев“ и ул. „Гр. Сотиров“, който апартамент се състои от три стаи и готварна с обща площ от 70,23 кв.м. (седемдесет квадратни метра и двадесет и три квадратни дециметра), при граници – ап. 39 на Химчеви, отгоре ап. 52 на Бошеви, ап. 41 на Колев, както и избено помещение № 14 (четиринадесет) при граници изба 11 на Кандълджиеви, коридор, изба 13 на Папазикови, а също и от таванско помещение № 27 (двадесет и седем) при граници таван 26 на Партенови, коридор, а също и 1,17 % ид.ч. (едно цяло и седемнадесет стотни процента идеални части) от общите части на сградата и от правото на строеж.   Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 56 240 лв. (петдесет и шест хиляди двеста и четиридесет лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 във вр. с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Тодор Иванов Луков
Служебен номер: 820
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Иванов Луков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3804
  • Продажба на МПС: 160
  • Продажба на имущество: 292