Магазин

Начална цена: 13200.00 лв. Покажи в EUR

104 кв.м., БОТЕВГРАД
гр. Ботевград, ж.к. Саранск №2А

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Владимир Людмилов Цачев
Срок: от 03.08.2019 до 03.09.2019
Обявяване на: 04.09.2019 10:00
Публикувана на: 02.07.2019 12:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ТЪРГОВСКА СГРАДА НА ЕДИН ЕТАЖ – представляваща „КАФЕ-АПЕРАТИВ“, със застроена площ 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/, построена чрез отстъпено право на строеж върху 104,40 /сто и четири цяло и четиридесет стотни/ кв.м. в УПИ I – “За жилищно строителство“ кв. 2 /втори/ по плана на гр. Ботевград, Софийска област, с адрес: ж.к. „Саранск“ №2а, при съседи: улица и от три страни УПИ I – “За жилищно строителство“, а съгласно кадастралната карта на Ботевград одобрена със Заповед № РД-18-49/14.10.2011 г. на Изп. директор на АГКК, представляваща 2 бр. долепени сгради както следва: сграда с идентификатор 05815.302.282.13 с площ 20 /двадесет/ кв.м, едноетажна, с функционално предназначение Сграда за обществено хранене и сграда с идентификатор 05815.302.282.12 с площ 29 /двадесет и девет/ кв.м, с функционално предназначение Сграда за обществено хранене построени в Поземлен имот 05815.302.282, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, ж.к. Саранск, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Комплексно застрояване, площ 12689 кв.м., стар номер 2109, квартал 2, парцел, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-49/14.10.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Данни за собствеността на сградите не са нанесени в ККИР, поради което след влизане в сила на възлагателното постановление, купувачът ще следва да поиска нанасянето им в ККИР и издаване на актуални скица.

ЧСИ

Име: Владимир Людмилов Цачев
Служебен номер: 926
Телефон: 0725 66 - 898
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://tsachev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Владимир Людмилов Цачев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3416
  • Продажба на МПС: 226
  • Продажба на имущество: 373