Офис

Начална цена: 56000.00 лв. Покажи в EUR

50 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. "Брезовско шосе" № 176, ет. 5, обект 28

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 23.08.2019 16:00
Публикувана на: 04.07.2019 13:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20158250400198, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1.94 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно, точка, девет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед КД-14-16-1350/27.10.2009 г.; с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 176 (сто седемдесет и шест), ет. 5 (пет), обект 28 (двадесет и осем); с предназначение на самостоятелния обект: за офис; с брой нива на обекта: 1 (едно); с посочена в документа площ: 49,61 кв. м. (четиридесет и девет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра); ВЕДНО с прилежащите части: 0,497 % (нула цяло четиристотин деветдесет и седем хилядни процента) идеални части от общите части на сградата; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.508.395.1.93, под обекта: 56784.508.1.78, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.508.395.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрен и със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед: КД-14-16-1350/27.10.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 176 (сто седемдесет и шест); със застроена площ: 2264 кв. м. (две хиляди двеста шестдесет и четири квадратни метра); с брой етажи: 5 (пет); с предназначение: друг вид обществена сграда, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.508.395 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, три, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед КД-14-16-1350/27.10.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 176 (сто седемдесет и шест); с площ: 3304 кв. м. (три хиляди триста и четири квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; със стар идентификатор: 56784.508.12 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, две); с номер по предходен план: 1126 (хиляда сто двадесет и шест); квартал: 12 (дванадесет); парцел: II-458 (две римско, тире четиристотин петдесет и осем), за обществено обслужване, а по акт за собственост: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 176 (сто седемдесет и шест), съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1126 (хиляда сто двадесет и шести), с площ 3 863 кв. м. (три хиляди осемстотин шестдесет и три квадратни метра), за който е отреден УПИ II-458, обществено обслужване (второ римско, четиристотин петдесет и осем арабско, за обществено обслужване), с площ 3 317 кв. м. (три хиляди триста и седемнадесет квадратни метра), от квартал 12 (дванадесети) по плана на Северна индустриална зона – V – пета част, одобрен със Заповед № 57/03.02.1973 г., Заповед № ОА-1251/08.07.2005 г. (за ПУП – ПРЗ) и Заповед № РД-09-419/20.12.2005 г. (за ПКП), при граници на поземления имот: 56784.508.397, 56784.508.400, 56784.508.399, 56784.508.398 и 56784.508.396, а по акт за собственост: с граници на ПИ: от североизток – УПИ I-458, общ. обслужване и произв. Дейности; от югоизток – УПИ I-458, общ. обслужване – и произв. Дейности и вътрешна улица; от югозапад – УПИ III-458, общ. обслужване, и от северозапад – ул. „Брезовско шосе”, ВЕДНО с 0,447 % (нула цяло четиристотин четиридесет и седем хилядни процента) идеални части от правото на строеж и правото на собственост от гореописания ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.508.395. Началната цена за извършване на публична продан, от която ще започне наддаването, е в размер на 56 000 лв. (петдесет и шест хиляди лева), съставляваща 80 % от стойността на недвижимия имот, съгласно чл. 485 ал. 4 , във вр. с чл. 485 ал. 3 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3409
  • Продажба на МПС: 201
  • Продажба на имущество: 279