Къща

Начална цена: 4464.00 лв. Покажи в EUR

700 кв.м., Гулянци

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 18.09.2019 09:00
Публикувана на: 11.07.2019 16:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 26/2018г. с Изх. № 29108/ 11.07.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.08.2019г. до 17.00 часа на 17.09.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ и ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ ЙОРДАНОВ, като законни наследници на починалия ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ СРЕДКОВ, трети лица ипотекарни собственици, за задължение на АЛБЕНА АСЕНОВА ВЛАДИМИРОВА и БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ВЛАДИМИРОВ, а именно: ДВОРНО МЯСТО представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – II /втори/ с планоснимачен номер 1222 / хиляда двеста двадесет и две / в квартал 104 /сто и четири/, по регулационния план на град Гулянци, община Гулянци, област Плевен, одобрен със Заповед №1626 от 1982г. с площ на имота от 700,00 кв.м. /седемстотин квадратни метра/ - по скица, а по нотариален акт парцел II, квартал 104/сто и четири/, заедно с построената в имота къща, при съседи на дворното място по скица: УПИ I-1222 на Владимир Йорданов Средков, УПИ XVII -1222 на Георги Атанасов Димитров и Миланка Стефанова Рангелова, УПИ III-1222 на Йордан Николов Средков и улица, съгласно описанието по доказателствен нотариален акт, а съгласно описанието по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-6/26.02.2007г. на Изпълнителния Директор на АГКК, представлява поземлен имот с идентификатор 18099.401.1990 /осемнадесет хиляди и деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда деветстотин и деветдесет/, находящ се в град Гулянци, п.к. 5960, община Гулянци, област Плевен, ул. „ Марица” № 7 - а /седем - буква „а“/, с площ по документ от 700,00 кв.м. /седемстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: 1222 /хиляда двеста двадесет и две/, в квартал 104 /сто и четири/, парцел II /втори римско/, при съседи: имоти с идентификатори 18099.401.1992, 18099.401.1991, 18099.401.2215,18099.401.1222, заедно с построената в този имот сграда с идентификатор 18099.401.1990.1/осемнадесет хиляди и деветдесет и девет, точка, четиристотин и едно, точка, хиляда деветстотин и деветдесет, точка, едно/ със застроена площ от 55,00 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна; - при първоначална цена – 4464 лева /четири хиляди четиристотин шестдесет и четири лева/ Данъчната оценка за целият недвижим имот е 2562.60 лв. Тежести за имота: договорна ипотека том 1, акт №13/2005г., в полза на „УниКредит Булбанк“ АД; договорна ипотека том 1, акт №72/2006г., в полза на „УниКредит Булбанк“ АД; възбрана том 1, акт №34/2010г., по ид №20107550400150 на ЧСИ Пламен Дамянов в полза на „УниКредит Булбанк“ АД; договорна ипотека том 1, акт №38/2016г., в полза на „УниКредит Булбанк“ АД /подновена на 21.11.2016г. том 1, акт 72/2006г., промяна на вз.на ипотека Договор за Цесия сключен на 15.10.2018г., между „УниКредит Булбанк“ АД и „Агенция за събиране на вземания“ЕАД, том 1, акт №36/23.11.2018г., съгласно удостоверения за тежести с Изх.№41/42/26.03.2018г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки ден в гр.Гулянци. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20188150400026/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.09.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 11.07.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3804
  • Продажба на МПС: 160
  • Продажба на имущество: 292