Други

Начална цена: 115680.00 лв. Покажи в EUR

4878 кв.м., Твърдица
местност "Блягорница"

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 13.09.2019 16:30
Публикувана на: 16.07.2019 12:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72165.187.4 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка сто осемдесет и седем точка четири/, находящ се в гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, местност БЛЯГОРНИЦА, с площ от 4878,00 кв.м./четири хиляди осемстотин седемдесет и осем квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-2/ 26.02.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за животновъдна ферма, ВЕДНО със сградите, които попадат върху имота: Сграда 72165.187.4.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка сто осемдесет и седем точка четири точка едно/, със застроена площ 153,00 кв.м. /сто петдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда; Сграда 72165.187.4.2 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка сто осемдесет и седем точка четири точка две/, със застроена площ 753,00 кв.м. /седемстотин петдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: селскостопанска сграда; Сграда 72165.187.4.3 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка сто осемдесет и седем точка четири точка три/, със застроена площ 194,00 кв.м. /сто деветдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда; Сграда 72165.187.4.4 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка сто осемдесет и седем точка четири точка четири/, със застроена площ 63,00 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда. Стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 187004, при съседи: имоти с идф.№№ 72165.187.8, 72165.187.830, 72165.187.264, 72165.187.3, КОЙТО по акт за собственост представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 4,864 дка /четири декара осемстотин шестдесет и четири квадратни метра/, в местността "Блягорница", с начин на трайно ползване: овцеферма, шеста категория на земята при неполивни условия, съставляващ имот № 187004 /сто осемдесет и седем хиляди и четири/, в землището на гр. Твърдица, при граници и съседи: имот № 187003 – овцеферма на ДПФ–МЗГ, имот № 001264 – полски път общинска собственост, имот № 187008 – овцеферма на Пенчо Цанев Пенчев и др., имот № 000830 – полски път общинска собственост, ВЕДНО с построената в имота "СВИНЕФЕРМА за 60 /шестдесет/ броя свине – майки", представляваща реконструкция на съществуваща в имота сграда /овчарник/, изградена в степен на завършеност "груб строеж", състояща се от два броя животновъдни сгради, фуражен цех и битова стая, представляващи спрямо приложена скица: СГРАДА 02 с площ 155,00 кв.м. /сто петдесет и пет квадратни метра/, СГРАДА 03 с площ 151,00 кв.м. /сто петдесет и един квадратни метра/, СГРАДА 04 с площ 749,00 кв.м. /седемстотин четиридесет и девет квадратни метра/ и сграда 01 с площ 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/ ведно с всички настоящи подобрения, приращения и трайни насаждения в имота.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3467
  • Продажба на МПС: 220
  • Продажба на имущество: 316