Земеделски имот

Начална цена: 65155.00 лв. Покажи в EUR

2148 кв.м., Малки Вършец
Бобчевец

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Ивайло Илиев Илиев
Срок: от 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 01.10.2019 13:00
Публикувана на: 23.07.2019 10:03

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

1.Поземлен имот № 136007 /сто тридесет и шест хиляди и седем/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ,Севлиево, местността "Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петстотин и девет/, категория на населеното място УП /седма/, категория на имота - V /пета/, с площ от 2148 кв.м. /две хиляди сто четиридесет и осем квадратни метра/, с начин на трайно ползване - стопански двор, при граници: имот № 000557 - полски път, имот № 000556 — полски път, заедно с построените в имота Жилища, със застроена площ от 138 кв.м. /сто тридесет и осем квадратни метра/ и застроен обем 317.40 куб.м. /триста и седемнадесет цяло и четиридесет десети кубични метра/, съгласно Нотариален акт, а съгласно Скица — Сграда многожилищна с площ от 133 кв.м. /сто тридесет и три квадратни метра/. 2.Поземлен имот № 136005 /сто тридесет и шест хиляди н пет/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ.Севлиево, местността "Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петстотин и девет/, категория на населено място VII /седма/ . категория на имота - V /пета/, с площ 1418 кв.м, /хиляда четиристотин и осемнадесет квадратни метра/, с начин на трайно ползване - стопански двор, при граници: имот № 000556 - полски път, имот № 00055" - полски път, имот № 136006 - стопански двор, имот № 134007 - нива, имот № 127027 - нива и имот № 00522- полски път заедно с построената в имота Млекарница с Битовка. със застроена площ от 148 кв.м. и застроен обем 340,40 куб.м. /триста и четиридесет цяло десети кубични метра/, съгласно Нотариален акт, а съгласно скица - Сграда с друго предназначение с площ от 46 кв.м. /четиридесет и шест квадратни метра/ и друга Жилищна сграда с площ от 77 кв м. /седемдесет и седем квадратни метра/. 3.Поземлен имот № 136003 /сто тридесет и шест хиляди и три/, находят се в землището с.Малки Вършец, общ.Севлиево, местността "Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петстотин и девет/, категория на населеното място VII /седма/, категория на имота - V /пета/, с площ от 1424 кв.м. /хиляда четиристотин двадесет и четири квадратни метра/, с начин на трайно ползване - стопански двор, при граници: имот№ 129011 - нива, имот№ 136004 - стопански двор. имот № 00552 полски път, имот № 136002 – стопански двор, имот № 00552 - полски път и имот № 129012 - нива, ЗАЕДНО с построения в имота - Склад, /Силажна яма/, със застроена плош от 240 кв.м., съгласно Нотариален акт, а съгласно скица - Склад с друго предназначение с площ от 240 кв.м./двеста и четиридесет квадратни метра/. 4. Овчарник "Бобчовец", находящ се в с.Малки Вършец, общ.Севлиево, местността "Бобчевец", ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петстотин и девет/, със застроена площ 1389 кв.м. /хиляда триста осемдесет и девет квадратни метра/ и застроен обем от 3472 куб.м./три хиля четиристотин седемдесет идва кубични метра/. 4.1.Поземлен имот № 136008 /сто тридесет и шест хиляди н осем/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ.Севлиево, местността "Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петстотин и девет/, категория на населеното място VII /седма/, категория на имота - V /пета/, целият с площ от 1725 кв.м.. /хиляда седемстотин двадесет и пет квадратни метра/, с начин на трайно ползване - стопански двор, при граници: имот № 136009 - стопански .ДВОР, имот № 000552 - полски път, имот № 000556 - полски път и имот № 000552 - полски път. 4.2. Поземлен имот № 136009 /сто тридесет и шест хиляди и девет/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ.Севлиево, местността "Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петстотин и девет/, категория на населеното място VII /седма/, категория на имота - V /пета/, целият с площ от 1136 кв.м. /хиляда сто тридесет и шест квадратни метра/, с начин на трайно ползване - стопански двор, при граници: имот № 136008, стопански двор, имот № 000552 - полски път, имот № 136010 - стопански двор, имот № 136011- стопански двор и имот № 000552 - полски път. 4.3. Поземлен имот № 136011 /сто тридесет и шест хиляди н единадесет/, находят се в землището на с.Малки Вършец, общ.Севлиево, местността "Бобчевец",-ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петстотин и девет/, категория на населеното място VII /седма/, категория на имота - V /пета/ целият с площ от 1559 кв.м. /хиляда триста петдесет и девет квадратни метра/, с начин на трайно ползване - стопански двор,при граници: имот №136010 - стопански двор, имот 000552 - полски път, имот № 136012 - стопански двор, имот№ 000552 - полски път и имот № 136009 - стопански двор. 4.4 Поземлен имот № 136012 /сто тридесет и шест хиляди и дванадесет/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ.Севлиево, местността "Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петстотин и девет/, категория на населеното място VII /седма/, категория на имота - V /пета/, целият с площ от 1521 кв.м. /хиляда петстотин двадесет и един квадратни метра/, с начин на трайно ползване - стопански двор, при граници: имот №136011 - стопански двор, имот № 000552 - полски път, имот № 136013 -стопански двор, Имот № 000552 - полски път. 4.5. Поземлен имот № 136013 /сто тридесет и шест хиляди и тринадесет/, находящ се в землището на с.Малки Вършец, общ.Севлиево, местността „Бобчевец". ЕКАТТЕ 46509 /четиридесет и шест хиляди петстотин и девет/, категория на населеното място VII /седма/, категория на имота - V /пета/, целият с площ от 1815 кв.м. /хиляда осемстотин и петнадесет квадратни метра/, с начин на трайно ползване — стопански двор, при граници: имот № 136012 -стопански двор и имот № 00052 - полски път.

ЧСИ

Име: Ивайло Илиев Илиев
Служебен номер: 735
Телефон: 066-99 00 22; 066-99 05 99
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, бул. Априлов No46, ет.7
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивайло Илиев Илиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3535
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 335