Гараж

Начална цена: 4800.00 лв. Покажи в EUR

18 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 30.08.2019 09:00
Публикувана на: 25.07.2019 16:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 17.11.2010 г. по изпълнително дело № 20108430400139 по описа на Частен съдебен изпълнител Елена Петкова, собственост на Драгомир Христов Митов, находящи се в град София, Столична община, район Витоша, жк Гърдова глава, в жилищната сграда, построена в УПИ Х- 458, в кв. 16 по плана на град София, местност жк Гърдова глава, парцелът е с площ от 955.00 кв,м,, а именно: А/ самостоятелен обект, представляващ АПАРТАМЕНТ № 1 на кота + 0.00 метра, находящ се на партерния етаж, със застроена площ от 68.70 кв.м., състоящ се от коридор, дневна, кухненски бокс, две спални, баня и тоалетна, при съседи на апартамента: улица, рампа за подход към гаражите, гараж № 1 и входно антре на сградата, ВЕДНО с прилежащото му МАЗЕ № 7, със застроена площ от 2.20 кв.м., при граници на мазето: мазе № 6, коридор, мазе № 8 и двор, ВЕДНО с 4.85 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена жилищната сграда; ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 28 000.00 лв. /двадесет и осем хиляди лева/. Б/ самостоятелен обект, представляващ ГАРАЖ № 7 със застроена площ от 18.49 кв.м., при съседи: гараж № 6, гараж № 8, маневрено хале, ЗАЕДНО с 13.22 % идеални части от общите части на сутерена /подземните гаражи/ и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена жилищната сграда, при граници на гаража: гараж № 6, маневрено хале, гараж № 8 и улица, при граници на поземления имот по скица: улица, УПИ ХI- 459, УПИ VI- 1041, УПИ VII- 1040, УПИ VIII- 457 и УПИ IX- 509, всичките в квартал 16 по плана на град София, местност Гърдова глава. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 4 800.00 лв. /четири хиляди и осемстотин лева/. Съгласно протокол за опис от 17.11.2010 г. недвижимите имоти, описани по-горе се намират в сграда ново строителство, напълно изградена с покрив и външна изолация; вътре – на замазка. Сградата има акт 15. Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 72, том8, № от дв.вх.рег. 9464/21.02.2008 г., Възбрана № 135, том 13, № от дв.вх.рег. 35391/09.08.2010 г., Подновяване на договорна ипотека № 41, том 4, № от дв.вх.рег. 2282/19.01.2018 г. в полза на взискателя „Първа Инвестиционна банка” АД. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 30.08.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 29.07.2019 г. и завършва на 29.08.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка с пазача. За пазач на имота е определен Евгений Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, BG35FINV915071BGN0J6RL, BIC КОД: FINVBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20198440400469. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 30.08.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 12.07.2019 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3408
  • Продажба на МПС: 201
  • Продажба на имущество: 279