Земеделска земя

Начална цена: 4724.00 лв. Покажи в EUR

7479 кв.м., ЯМБОЛ
½ идеална част от поземлен имот с идентификатор № 87374.15.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления-имот: гр.Ямбол, местност ОРМАНА, целият с площ 7479 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайн

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 20.09.2019 09:00
Публикувана на: 30.07.2019 14:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 19.08.2019 г.-до 19.09.2019г. ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20198780400286, в сградата на РС-Ямбол, като на 20.09.2019 г. в 9.00 ч. в зала на РС Ямбол ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на Яни Асенов Моллов, а именно: ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор № 87374.15.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления-имот: гр.Ямбол, местност ОРМАНА, целият с площ 7479 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, трета категория на земята при неполивни условия, при граници: 87374.15.10, 87374.15.130, 87374.15.8, 87374.15.129, - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 4724 лв. /четири хиляди седемстотин двадесет и четири лева/. ¼ идеална част от имота е собственост на ГЕНАДИЙ ИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ, трето лице придобило имота на 18.04.2016 г. след наложена възбрана в полза на взискателя, вписана в Сл Вп Ямбол на 29.03.2016 г., другата ¼ идеалната част от имота е собственост на длъжника ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ, придобита след вписан на 13.06.2017 г. отказ от наследството от майка му и уголемяване на дела на длъжника, за имота е наложена и възбрана в полза на взискателя, вписана в Сл Вп Ямбол на 13.05.2019 г.; договор за аренда скл. с Елица Генадиева Георгиева за срок 30г., вписан в Сл Вп Ямбол на 25.04.2016г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-19.09.2019г.-17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 30.07.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3408
  • Продажба на МПС: 201
  • Продажба на имущество: 279