Етаж от къща

Начална цена: 70200.00 лв. Покажи в EUR

113 кв.м., ПАЗАРДЖИК
ул. "Витоша" № 70, ет. 2, ап. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 26.09.2019 15:30
Публикувана на: 31.07.2019 08:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.502.202.1.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, две, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. Витоша № 70, ет. 2, ап. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.202 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. Витоша № 70, площ: 385 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 9193, при съседи: 55155.502.203, 55155.502.204, 55155.502.201, 55155.502.200, 55155.502.199, 55155.502.9509, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 112.96 /сто и дванадесет цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 55155.502.202.1.1, над обекта: 55155.502.202.1.3, ВЕДНО с ¼ (една четвърт) идеална част от поземлен имот с идентификатор 55155.502.202 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, две, нула, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. Витоша № 70, площ: 385 /триста осемдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 9193, при съседи: 55155.502.203, 55155.502.204, 55155.502.201, 55155.502.200, 55155.502.199, 55155.502.9509, съгласно схема и скица, издадени от СГКК, а по акт за собственост: целият първи жилищен етаж /самостоятелен апартамент/ от масивна триетажна жилищна сграда, състояща се от сутерен, партерен етаж, два редовни жилищни етажа и мансарден жилищен етаж, със застроена площ на етажа от 130 кв.м. /сто и тридесет квадратни метра/, при съседи: стълбище, дворно място, отгоре – втори жилищен етаж, отдолу – партерен етаж ведно с ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот № 202 /двеста и втори/, в който е построена описаната жилищна сграда, представляващ УПИ XIX-9193 /деветнадесет римско за имот девет хиляди сто деветдесет и трети/ с площ от 396 кв.м. /триста деветдесет и шест квадратни метра/ по нотариален акт, а по цифров модел с площ от 385,31 кв.м. /триста осемдесет и пет цяло и тридесет и една стотни квадратни метра/, находящ се в квартал 153“а“ /сто петдесет и трети, буква „а“/ по плана на гр. Пазарджик, ЕКАТТЕ 55155, с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Витоша“ № 70 /седемдесет/, при съседи на имота: поз. имот № 199, поз. имот № 201, поз. имот № 203 и улица, ВЕДНО с припадащите се на този обект 12,23 кв.м. /дванадесет цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с ИЗБА № 2 /две/, находяща се в сутерена на същата сграда, със застроена площ от 10,89 кв.м. /десет цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра/, при съседи: дворно място, изба № 1, коридор и изба № 3. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 70 200,00 лв. (седемдесет хиляди и двеста лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335