Къща

Начална цена: 98480.00 лв. Покажи в EUR

128 кв.м., ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" № 53

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Срок: от 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 27.09.2019 14:00
Публикувана на: 09.08.2019 09:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Едноетажна със сутерен МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, съставляваща източната самостоятелно обособена част от жилищна сграда - близнак със самостоятелно стълбище, състояща се от две помещения в призема и стая, кухня и салонче на втория етаж, като към първия етаж е изградена пристройка, която е неразделна част от къщата и се състои от стая с баня и тоалетна, находяща се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. "Г. Кирков" № 53 (петдесет и три), построена в дворно място, цялото с площ от 435 кв.м. (четиристотин тридесет и пет квадратни метра), съставляващо УПИ № II-340 (урегулиран поземлен имот втори с планоснимачен номер триста и четиридесет) от кв. 73 по плана на гр. Пловдив - кв. Христо Ботев, ведно с правото на надстрояване на още един етаж, както и 88,68% (осемдесет и осем цяло и шестдесет и осем стотни процента) идеални части от 1/2 идеални части от дворното място и подобренията в него, при граници на УПИ: улица, УПИ № III-341, УПИ №XIX-345, УПИ № I-339, като съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-4442/07.04.2014г. на Началника на СГКК-Пловдив, гореописаните имоти съставляват САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.531.340.1.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, три, четири, нула, точка, едно, точка, три) по кадастралната и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Южен, п.к. 4000, ул. "Георги Кирков" № 53, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.531.340 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, три, четири, нула), с предназначение на СОС: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 2 (две), с площ от 112 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра), при съседи на етаж 1: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - няма, и при съседи на етаж 2: на същия етаж: СОС с ид. № 56784.531.340.1.4, под обекта - няма, над обекта - няма, ведно с пристройката към първия етаж, представляваща сграда с идентификатор № 56784.531.340.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, три, четири, нула, точка, две), с брой етажи 1, с предназначение: жилищна сграда - многофамилна, с площ от 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), ведно с правото на надстрояване на още един етаж, както и 88,68% (осемдесет и осем цяло и шестдесет и осем стотни процента) идеални части от 1/2 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.531.340 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, три, четири, нула), с адрес на имота: гр. Пловдив, район Южен, п.к. 4000, ул. "Георги Кирков" № 53-55, с площ от 449 кв.м. (четиристотин четиридесет и девет квадратни метра), с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: ПИ с ид. № 56784.531.345, ПИ с ид. № 56784.531.344, ПИ с ид. № 56784.531.341, ПИ с ид. № 56784.531.3020, ПИ с ид. № 56784.531.339.

ЧСИ

Име: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Служебен номер: 822
Телефон: 032 - 263938
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри № 3
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Минка Пенчева Станчева - Цойкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3516
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 342