Ателие, Таван

Начална цена: 62500.00 лв. Покажи в EUR

144 кв.м., Бяла
гр. Бяла, ЗВКО "Стоян Куру"

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
Срок: от 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 13.09.2019 09:00
Публикувана на: 09.08.2019 18:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №07598.373.11.2.3 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, три, седем, три, точка, едно, едно, точка, две, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-47/18.08.2006г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-03-473/22.02.2011г. на Началника на СГКК-Варна, адрес на имота: гр. Бяла, п.к. 9101, община Бяла, област Варна, ЗВКО „СТОЯН КУРУ”, ет.-1 /минус едно/, апартамент 1 /едно/, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 144.44 /сто четиридесет и четири цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., с предходен идентификатор №07598.373.5.3.3 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, три, седем, три, точка, пет, точка, три, точка, три/, при граници на обекта по кадастрална скица: на същия етаж: 07598.373.11.2.2, под обекта: няма, над обекта: 07598.373.11.2.5, 07598.373.11.2.7, 08598.373.11.2.4, както и 20.64 /двадесет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв. м. идеални части от общите части на сграда с означена № 2 /две/ и от правото на строеж върху дворното място, върху което е изградена същата, представляващо поземлен имот с идентификатор 07598.373.11 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, три, седем, три, точка, едно, едно/, целият с площ от 2306 /две хиляди триста и шест/ кв.м., стар идентификатор: УПИ V- 69 /пето римско - шестдесет и девет/ в кв. 373 /триста десемдесет и три/, при граници по кадастрална скица ПИ с идентификатори №№07598.373.6, 07598.373.10, 07598.301.299, 07598.373.3. СГРАДАТА Е ЗАВЪРШЕНА, НО НЯМА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕДЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 62 500 лв. /шестдесет и две хиляди и петстотин лева/.

ЧСИ

Име: Надежда Денчева Георгиева
Служебен номер: 807
Телефон: 052 616900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Драган Цанков No14, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Надежда Денчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3416
  • Продажба на МПС: 226
  • Продажба на имущество: 373