Хотел

Начална цена: 1348168.00 лв. Покажи в EUR

3357 кв.м., Пампорово
местност Караманджа

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 02.10.2019 10:30
Публикувана на: 12.08.2019 10:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.656.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № КД-14-21-22/20.03.2008 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 15403 кв. м. (петнадесет хиляди четиристотин и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, местност КАРАМАНДЖА, образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-656050, отреден За жилищно строителство, кв. 31 по ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 21/06.03.2008 г. на Кмета на Община Смолян, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.656.16, 67653.656.14, 67653.656.15, 67653.1.641, ВЕДНО с правото на собственост върху следните самостоятелно обособени обекти, находящи се в разположения в гореописания поземлен имот БЛОК „A“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“, представляващ ШЕСТЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.656.50.5 и със застроена площ от 505 кв.м. (петстотин и пет квадратни метра), и ВЕДНО с правото на собственост върху съответстващите им идеални части от общите части на сградата, в която се намират, а именно: Обект Идентификатор Застроена площ Идеални части Апартамент № 1 (А-01-01) 67653.656.50.5.1 31,90 кв.м. 10,07 кв.м. Апартамент № 2 (А-01-02) 67653.656.50.5.2 63,17 кв.м. 19,97 кв.м. Апартамент № 7 (А-01-07) 67653.656.50.5.7 80,69 кв.м. 10,95 кв.м. Апартамент № 8а (А-01-08а) 67653.656.50.5.8 23,55 кв.м. 4,71 кв.м. Апартамент № 8в (А-01-08в) 67653.656.50.5.9 62,14 кв.м. 20,83 кв.м. Апартамент № 9 (А-01-09) 67653.656.50.5.10 82,67 кв.м. 27,17 кв.м. Апартамент № 10 (А-01-10) 67653.656.50.5.11 64,67 кв.м. 21,25 кв.м. Апартамент № 14в (А-01-14в) 67653.656.50.5.16 54,99 кв.м. 11,00 кв.м. Апартамент № 15 (А-01-15) 67653.656.50.5.17 86,83 кв.м. 11,79 кв.м. Апартамент № 17 (А-01-17) 67653.656.50.5.19 64,54 кв.м. 21,21 кв.м. Апартамент № 18 (А-01-18) 67653.656.50.5.20 34,35 кв.м. 4,66 кв.м. Апартамент № 21в (А-01-21в) 67653.656.50.5.24 60,61 кв.м. 20,32 кв.м. Апартамент № 23 (А-01-23) 67653.656.50.5.26 38,84 кв.м. 5,27 кв.м. Апартамент № 24 (А-01-24) 67653.656.50.5.27 71,87 кв.м. 23,62 кв.м. Апартамент № 25 (А-01-25) 67653.656.50.5.28 34,35 кв.м. 4,66 кв.м. Апартамент № 26 (А-01-26) 67653.656.50.5.29 72,19 кв.м. 23,25 кв.м. Апартамент № 28а (А-01-28а) 67653.656.50.5.31 29,44 кв.м. 4,13 кв.м. Апартамент № 29 (А-01-29) 67653.656.50.5.33 87,86 кв.м. 29,45 кв.м. Апартамент № 30 (А-01-30) 67653.656.50.5.34 38,84 кв.м. 5,27 кв.м. Апартамент № 31 (А-01-31) 67653.656.50.5.35 71,87 кв.м. 23,62 кв.м ВЕДНО с правото на собственост върху следните самостоятелно обособени обекти, находящи се в разположения в гореописания поземлен имот БЛОК „B“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“, представляващ ПЕТЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.656.50.4 и със застроена площ от 486 кв.м. (четиристотин осемдесет и шест квадратни метра), и ВЕДНО с правото на собственост върху съответстващите им идеални части от общите части на сградата, в която се намират, а именно: Обект Идентификатор Застроена площ Идеални части Апартамент № 2 (В-01-02) 67653.656.50.4.2 60,05 кв.м. 25,92 кв.м. Апартамент № 4 (В-02-04) 67653.656.50.4.4 63,80 кв.м. 10,74 кв.м. Апартамент № 5 (В-02-05) 67653.656.50.4.5 137,53 кв.м. 39,27 кв.м. Апартамент № 6 (В-02-06) 67653.656.50.4.6 38,90 кв.м. 6,55 кв.м. Апартамент № 7 (В-02-07) 67653.656.50.4.7 64,93 кв.м. 32,03 кв.м. Апартамент № 8 (В-03-08) 67653.656.50.4.8 36,81 кв.м. 6,20 кв.м. Апартамент № 9 (В-03-09) 67653.656.50.4.9 63,97 кв.м. 30,92 кв.м. Апартамент № 12 (В-03-12) 67653.656.50.4.12 87,28 кв.м. 43,91 кв.м. Апартамент № 14 (В-03-14) 67653.656.50.4.14 61,42 кв.м. 29,69 кв.м. Апартамент № 15 (В-04-15) 67653.656.50.4.15 34,84 кв.м. 5,86 кв.м. Апартамент № 16 (В-04-16) 67653.656.50.4.16 67,67 кв.м. 33,38 кв.м. Апартамент № 17 (В-04-17) 67653.656.50.4.17 61,89 кв.м. 10,42 кв.м. Апартамент № 18 (В-04-18) 67653.656.50.4.18 85,36 кв.м. 43,82 кв.м. Апартамент № 19 (В-04-19) 67653.656.50.4.19 87,11 кв.м. 44,72 кв.м. Апартамент № 21 (В-04-21) 67653.656.50.4.21 67,57 кв.м. 33,33 кв.м. Апартамент № 22 (В-05-22) 67653.656.50.4.22 37,26 кв.м. 6,27 кв.м. Апартамент № 23 (В-05-23) 67653.656.50.4.23 69,70 кв.м. 34,38 кв.м. Апартамент № 25 (В-05-25) 67653.656.50.4.25 84,14 кв.м. 43,19 кв.м. Апартамент № 26 (В-05-26) 67653.656.50.4.26 83,33 кв.м. 13,98 кв.м. Апартамент № 27 (В-05-27) 67653.656.50.4.27 39,10 кв.м. 6,58 кв.м. Апартамент № 30 (В-06-30) 67653.656.50.4.30 69,70 кв.м. 34,38 кв.м. Апартамент № 31 (В-06-31) 67653.656.50.4.31 64,51 кв.м. 10,86 кв.м. Апартамент № 33 (В-06-33) 67653.656.50.4.33 81,31 кв.м. 41,74 кв.м. Апартамент № 34 (В-06-34) 67653.656.50.4.34 38,89 кв.м. 6,55 кв.м. Апартамент № 35 (В-06-35) 67653.656.50.4.35 62,25 кв.м. 10,48 кв.м. ВЕДНО с правото на собственост върху следните самостоятелно обособени обекти, находящи се в разположения в гореописания поземлен имот БЛОК „C“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“, представляващ ПЕТЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.656.50.3 и със застроена площ от 695 кв.м. (шестстотин деветдесет и пет квадратни метра), и ВЕДНО с правото на собственост върху съответстващите им идеални части от общите части на сградата, в която се намират, а именно: Обект Идентификатор Застроена площ Идеални части Административен офис 67653.656.50.3.1 25,09 кв.м. 5,92 кв.м. Административен офис 67653.656.50.3.2 77,34 кв.м. 18,24 кв.м. За търговска дейност 67653.656.50.3.3 135,75 кв.м. 32,07 кв.м. За търговска дейност 67653.656.50.3.4 175,98 кв.м. 41,57 кв.м. За обществено хранене 67653.656.50.3.5 283,61 кв.м. 66,97 кв.м. Апартамент № 2 (С-03-02) 67653.656.50.3.7 38,12 кв.м. 11,82 кв.м. Апартамент № 3 (С-03-03) 67653.656.50.3.8 48,39 кв.м. 15,00 кв.м. Апартамент № 4 (С-03-04) 67653.656.50.3.9 36,59 кв.м. 11,35 кв.м. Апартамент № 5 (С-03-05) 67653.656.50.3.10 74,22 кв.м. 23,95 кв.м. Апартамент № 7 (С-03-07) 67653.656.50.3.12 46,60 кв.м. 15,04 кв.м. Апартамент № 8 (С-04-08) 67653.656.50.3.13 36,67 кв.м. 8,07 кв.м. Апартамент № 9 (С-04-09) 67653.656.50.3.14 47,65 кв.м. 14,89 кв.м. Апартамент № 10 (С-04-10) 67653.656.50.3.15 42,16 кв.м. 13,17 кв.м. Апартамент № 11 (С-04-11) 67653.656.50.3.16 38,45 кв.м. 12,17 кв.м. Апартамент № 13 (С-04-13) 67653.656.50.3.18 44,57 кв.м. 14,10 кв.м. Апартамент № 14 (С-04-14) 67653.656.50.3.19 36,56 кв.м. 11,57 кв.м. Апартамент № 15 (С-04-15) 67653.656.50.3.20 58,13 кв.м. 12,79 кв.м. Апартамент № 17 (С-04-17) 67653.656.50.3.22 46,60 кв.м. 15,35 кв.м. Апартамент № 18 (С-05-18) 67653.656.50.3.23 36,87 кв.м. 11,52 кв.м. Апартамент № 19 (С-05-19) 67653.656.50.3.24 43,55 кв.м. 13,78 кв.м. Апартамент № 20 (С-05-20) 67653.656.50.3.25 43,34 кв.м. 9,53 кв.м. Апартамент № 22 (С-05-22) 67653.656.50.3.27 40,22 кв.м. 12,56 кв.м. Апартамент № 23 (С-05-23) 67653.656.50.3.28 41,24 кв.м. 13,05 кв.м. Апартамент № 24 (С-05-24) 67653.656.50.3.29 37,16 кв.м. 7,80 кв.м. Апартамент № 25 (С-05-25) 67653.656.50.3.30 58,37 кв.м. 19,22 кв.м. Апартамент № 27 (С-05-27) 67653.656.50.3.32 45,16 кв.м. 10,84 кв.м. Апартамент № 28 (С-06-28) 67653.656.50.3.33 36,87 кв.м. 11,52 кв.м. Апартамент № 29 (С-06-29) 67653.656.50.3.34 34,47 кв.м. 10,77 кв.м. Апартамент № 31 (С-06-31) 67653.656.50.3.36 31,50 кв.м. 9,84 кв.м. Апартамент № 32 (С-06-32) 67653.656.50.3.37 32,84 кв.м. 10,26 кв.м. Апартамент № 33 (С-06-33) 67653.656.50.3.38 48,17 кв.м. 10,60 кв.м. Апартамент № 34 (С-06-34) 67653.656.50.3.39 39,84 кв.м. 12,60 кв.м. Апартамент № 35 (С-06-35) 67653.656.50.3.40 50,90 кв.м. 12,22 кв.м. Апартамент № 37 (С-06-37) 67653.656.50.3.42 44,27 кв.м. 14,58 кв.м. Апартамент № 1а (С-03-1а) 67653.656.50.3.43 31,89 кв.м. 7,03 кв.м. Апартамент № 1в (С-03-1в) 67653.656.50.3.44 46,08 кв.м. 14,29 кв.м. Апартамент № 1c (С-03-1с) 67653.656.50.3.45 36,59 кв.м. 11,35 кв.м. Апартамент № 6б (С-03-06б) 67653.656.50.3.46 37,01 кв.м. 8,14 кв.м. Апартамент № 6а (С-03-06а) 67653.656.50.3.47 51,07 кв.м. 16,48 кв.м. Апартамент № 16а (С-04-16а) 67653.656.50.3.48 51,07 кв.м. 11,24 кв.м. Апартамент № 16б (С-04-16б) 67653.656.50.3.49 37,01 кв.м. 8,14 кв.м. Апартамент № 26а (С-05-26а) 67653.656.50.3.50 50,38 кв.м. 11,81 кв.м. Апартамент № 26в (С-05-26в) 67653.656.50.3.51 35,85 кв.м. 7,66 кв.м. Апартамент № 36а (С-06-36а) 67653.656.50.3.52 52,69 кв.м. 12,12 кв.м. Апартамент № 36б (С-06-36б) 67653.656.50.3.53 35,66 кв.м. 8,56 кв.м. ВЕДНО с правото на собственост върху следните самостоятелно обособени обекти обекти, находящи се в разположения в гореописания поземлен имот БЛОК „D“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“, представляващ ШЕСТЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.656.50.2 и със застроена площ от 463 кв.м. (четиристотин шестдесет и три квадратни метра), и ВЕДНО с правото на собственост върху съответстващите им идеални части от общите части на сградата, в която се намират, а именно: Обект Идентификатор Застроена площ Идеални части Обект за битови услуги 67653.656.50.2.1 21,06 кв.м. 4,90 кв.м. Склад 67653.656.50.2.2 97,82 кв.м. 22,69 кв.м. Обект за битови услуги 67653.656.50.2.3 32,10 кв.м. 7,42 кв.м. Обект за търговска дейност 67653.656.50.2.4 27,90 кв.м. 6,47 кв.м. Апартамент № 01 (D-01-01) 67653.656.50.2.5 38,90 кв.м. 10,64 кв.м. Апартамент № 03 (D-01-03) 67653.656.50.2.7 57,84 кв.м. 15,82 кв.м. Апартамент № 04 (D-01-04) 67653.656.50.2.8 61,42 кв.м. 16,80 кв.м. Апартамент № 06 (D-01-06) 67653.656.50.2.10 31,88 кв.м. 8,82 кв.м. Апартамент № 08 (D-02-08) 67653.656.50.2.12 38,90 кв.м. 10,64 кв.м. Апартамент № 10 (D-02-10) 67653.656.50.2.14 85,38 кв.м. 21,00 кв.м. Апартамент № 11 (D-02-11) 67653.656.50.2.15 61,23 кв.м. 15,06 кв.м. Апартамент № 12 (D-02-12) 67653.656.50.2.16 63,80 кв.м. 17,45 кв.м. Апартамент № 13 (D-02-13) 67653.656.50.2.17 36,81 кв.м. 10,07 кв.м. Апартамент № 15 (D-03-15) 67653.656.50.2.19 38,90 кв.м. 10,64 кв.м. Апартамент № 17 (D-03-17) 67653.656.50.2.21 78,22 кв.м. 21,40 кв.м. Апартамент № 18 (D-03-18) 67653.656.50.2.22 61,89 кв.м. 16,93 кв.м. Апартамент № 20 (D-03-20) 67653.656.50.2.24 36,81 кв.м. 10,07 кв.м. Апартамент № 22 (D-04-22) 67653.656.50.2.26 38,85 кв.м. 10,63 кв.м. Апартамент № 23 (D-04-23) 67653.656.50.2.27 83,12 кв.м. 22,74 кв.м. Апартамент № 24 (D-04-24) 67653.656.50.2.28 91,13 кв.м. 22,41 кв.м. Апартамент № 25 (D-04-25) 67653.656.50.2.29 64,35 кв.м. 17,60 кв.м. Апартамент № 27 (D-04-27) 67653.656.50.2.31 34,84 кв.м. 9,53 кв.м. Апартамент № 29 (D-05-29) 67653.656.50.2.33 39,10 кв.м. 10,70 кв.м. Апартамент № 30 (D-05-30) 67653.656.50.2.34 81,23 кв.м. 19,98 кв.м. Апартамент № 32 (D-05-32) 67653.656.50.2.36 64,35 кв.м. 17,60 кв.м. Апартамент № 35 (D-06-35) 67653.656.50.2.39 38,21 кв.м. 10,45 кв.м. Апартамент № 36 (D-06-36) 67653.656.50.2.40 37,26 кв.м. 10,19 кв.м. Апартамент № 2а (D-01-02а) 67653.656.50.2.42 53,23 кв.м. 12,97 кв.м. Апартамент № 2в (D-01-02в) 67653.656.50.2.43 27,87 кв.м. 6,85 кв.м. Апартамент № 5а (D-01-05а) 67653.656.50.2.44 33,74 кв.м. 7,82 кв.м. Апартамент № 5б (D-01-05б) 67653.656.50.2.45 20,30 кв.м. 4,67 кв.м. Апартамент № 7а (D-02-7а) 67653.656.50.2.46 33,20 кв.м. 6,97 кв.м. Апартамент № 7в (D-02-07в) 67653.656.50.2.47 28,03 кв.м. 6,50 кв.м. Апартамент № 9а (D-02-09а) 67653.656.50.2.48 56,31 кв.м. 13,72 кв.м. Апартамент № 9в (D-02-09в) 67653.656.50.2.49 28,20 кв.м. 13,72 кв.м. Апартамент № 14а (D-03-14а) 67653.656.50.2.50 33,20 кв.м. 6,97 кв.м. Апартамент № 14в (D-03-14в) 67653.656.50.2.51 28,03 кв.м. 6,50 кв.м. Апартамент № 16а (D-03-16а) 67653.656.50.2.52 56,31 кв.м. 11,26 кв.м. Апартамент № 16в (D-03-16в) 67653.656.50.2.53 28,76 кв.м. 7,07 кв.м. Апартамент № 19в (D-03-19в) 67653.656.50.2.55 20,84 кв.м. 4,83 кв.м. Апартамент № 21а (D-04-21а) 67653.656.50.2.56 37,57 кв.м. 8,71 кв.м. Апартамент № 21в (D-03-21в) 67653.656.50.2.57 30,00 кв.м. 6,95 кв.м. Апартамент № 26а (D-04-26а) 67653.656.50.2.58 42,85 кв.м. 9,93 кв.м. Апартамент № 26б (D-04-26б) 67653.656.50.2.59 18,81 кв.м. 5,04 кв.м. Апартамент № 33а (D-05-33а) 67653.656.50.2.62 42,85 кв.м. 9,93 кв.м. Апартамент № 33б (D-05-33б) 67653.656.50.2.63 20,84 кв.м. 5,55 кв.м. Апартамент № 37в (D-06-37в) 67653.656.50.2.65 20,84 кв.м. 4,83 кв.м. ВЕДНО с правото на собственост върху следните самостоятелно обособени обекти, находящи се в разположения в гореописания поземлен имот БЛОК „E“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“, представляващ ШЕСТЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.656.50.1 и със застроена площ от 472 кв.м. (четиристотин седемдесет и два квадратни метра), и ВЕДНО с правото на собственост върху съответстващите им идеални части от общите части на сградата, в която се намират, а именно: Обект Идентификатор Застроена площ Идеални части Апартамент № 1 (Е-01-01) 67653.656.50.1.1 38,90 кв.м. 6,12 кв.м. Апартамент № 4 (Е-01-04) 67653.656.50.1.4 80,69 кв.м. 17,95 кв.м. Апартамент № 5 (Е-01-05) 67653.656.50.1.5 63,17 кв.м. 5,45 кв.м. Апартамент № 6 (Е-01-06) 67653.656.50.1.6 31,90 кв.м. 5,02 кв.м. Апартамент № 8 (Е-02-08) 67653.656.50.1.8 38,90 кв.м. 6,12 кв.м. Апартамент № 11 (Е-02-11) 67653.656.50.1.11 80,69 кв.м. 12,69 кв.м. Апартамент № 12 (Е-02-12) 67653.656.50.1.12 65,82 кв.м. 14,08 кв.м. Апартамент № 13 (Е-02-13) 67653.656.50.1.13 34,35 кв.м. 5,40 кв.м. Апартамент № 14 (Е-03-14) 67653.656.50.1.14 64,54 кв.м. 10,15 кв.м. Апартамент № 15 (Е-03-15) 67653.656.50.1.15 38,84 кв.м. 6,11 кв.м. Апартамент № 19 (Е-03-19) 67653.656.50.1.19 64,96 кв.м. 10,21 кв.м. Апартамент № 20 (Е-03-20) 67653.656.50.1.20 31,90 кв.м. 5,05 кв.м. Апартамент № 21 (Е-04-21) 67653.656.50.1.21 71,87 кв.м. 15,37 кв.м. Апартамент № 22 (Е-04-22) 67653.656.50.1.22 38,84 кв.м. 6,11 кв.м. Апартамент № 23 (Е-04-23) 67653.656.50.1.23 82,50 кв.м. 12,97 кв.м. Апартамент № 25 (Е-04-25) 67653.656.50.1.25 85,43 кв.м. 13,43 кв.м. Апартамент № 26 (Е-04-26) 67653.656.50.1.26 72,19 кв.м. 15,44 кв.м. Апартамент № 27 (Е-04-27) 67653.656.50.1.27 34,35 кв.м. 5,40 кв.м. Апартамент № 28 (Е-04-28) 67653.656.50.1.28 71,87 кв.м. 15,37 кв.м. Апартамент № 29 (Е-05-29) 67653.656.50.1.29 38,84 кв.м. 6,11 кв.м. Апартамент № 30 (Е-05-30) 67653.656.50.1.30 87,86 кв.м. 13,81 кв.м. Апартамент № 34 (Е-05-34) 67653.656.50.1.34 34,35 кв.м. 5,40 кв.м. Апартамент № 35 (Е-06-35) 67653.656.50.1.35 71,81 кв.м. 11,29 кв.м. Апартамент № 36 (Е-06-36) 67653.656.50.1.36 39,24 кв.м. 6,17 кв.м. Апартамент № 37 (Е-06-37) 67653.656.50.1.37 84,59 кв.м. 17,05 кв.м. Апартамент № 39 (Е-06-39) 67653.656.50.1.39 76,00 кв.м. 11,95 кв.м. Апартамент № 40 (Е-06-40) 67653.656.50.1.40 65,87 кв.м. 10,36 кв.м. Апартамент № 41 (Е-06-41) 67653.656.50.1.41 35,77 кв.м. 5,62 кв.м. Апартамент № 2а (Е-01-02а) 67653.656.50.1.42 55,08 кв.м. 12,50 кв.м. Апартамент № 3а (Е-01-03а) 67653.656.50.1.44 35,94 кв.м. 8,16 кв.м. Апартамент № 3б (Е-01-03б) 67653.656.50.1.45 22,86 кв.м. 5,47 кв.м. Апартамент № 7в (Е-02-07в) 67653.656.50.1.47 28,03 кв.м. 6,00 кв.м. Апартамент № 9а (Е-02-09а) 67653.656.50.1.48 58,47 кв.м. 12,64 кв.м. Апартамент № 10а (Е-02-10а) 67653.656.50.1.50 60,77 кв.м. 13,80 кв.м. Апартамент № 10в (Е-02-10в) 67653.656.50.1.51 22,86 кв.м. 5,19 кв.м. Апартамент № 16а (Е-03-16а) 67653.656.50.1.52 57,17 кв.м. 13,10 кв.м. Апартамент № 17в (Е-03-17в) 67653.656.50.1.55 22,86 кв.м. 5,19 кв.м. Апартамент № 24а (Е-04-24а) 67653.656.50.1.56 59,23 кв.м. 13,45 кв.м. Апартамент № 31а (Е-04-31а) 67653.656.50.1.58 52,07 кв.м. 11,82 кв.м. Апартамент № 38а (Е-04-38а) 67653.656.50.1.60 59,23 кв.м. 13,45 кв.м. Апартамент № 38б (Е-06-38б) 67653.656.50.1.61 28,76 кв.м. 6,92 кв.м. ВЕДНО с правото на собственост върху разположения в гореописания поземлен имот незавършен и неотразен в кадастралната карта строеж на БЛОК „F“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“, проектиран като ПЕТЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 547 кв.м. (петстотин четиридесет и седем квадратни метра) и с разгърната застроена площ от 2785 кв.м. (две хиляди седемстотин осемдесет и пет квадратни метра, ВЕДНО с правото на собственост върху разположения в гореописания поземлен имот незавършен и неотразен в кадастралната карта строеж на БЛОК „G“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“, проектиран като ШЕСТЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 609 кв.м. (шестстотин и девет квадратни метра) и с разгърната застроена площ от 5635 кв.м. (пет хиляди шестстотин тридесет и пет квадратни метра). ЗАБЕЛЕЖКА! За БЛОК „А“ и БЛОК „В“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“ са издадени Актове обр. 15 – общите части и апартаментите са завършени. За БЛОК „C“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“ e издаден Акт обр. 14 – фасадите му са завършени от втори етаж до покрива, първите два етажа са в „груб строеж“, от трети до шести етаж сградата е в незавършен вид. За БЛОК „D“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“ e издаден Акт обр. 15 – фасадите му са завършени, сутерена е в „груб строеж“, апартаментите са завършени. За БЛОК „E“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“ e издаден Акт обр. 15 – фасадите и общите му части са завършени, в апартаментите има за довършване някои строителни работи. Строителството на БЛОК „F“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“ е изпълнено на етап безгредова стоманобетонова конструкция до последната - шеста плоча, като обекта не е покрит. Строителството на БЛОК „G“ от ЖИЛИЩНО-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ДОЛИНАТА НА ОРФЕЙ“ е изпълнено на етап безгредова стоманобетонова конструкция до четвърто ниво – сутерен и три етажа, без последните етажи.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335