Земеделска земя

Начална цена: 9504.00 лв. Покажи в EUR

7222 кв.м., ДЕВНЯ

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 17.09.2019 14:20
Публикувана на: 14.08.2019 12:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20177110400081 Изходящ №: 19041 / 23.07.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  16.08.2019 г. до 16.09.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 16.09.2019 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ИЛКО ВЪЛКОВ ИЛИЕВ, в полза на ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД по изп.дело № 20177110400081 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Поземлен имот с идентификатор 20482.86.27 /две нуля четири осем две точка осем шест точка две седем/ с площ 7222 /седем хиляди двеста двадесет и две/ кв.м., с предназначение на територията – земеделска, трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, находящ се в гр.Девня, местност БОДЖАКА, обл.Варна, общ.Девня, при граници 20482.86.39, 20482.86.26, 20482.86.16, 20482.86.15, 20482.86.28. Върху имота има наложени възбрани по изпълнителното дело. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  9504.00 лв. (девет хиляди петстотин и четири) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , всеки присъствен ден от  16.08.2019 г. до 16.09.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  16.08.2019 г. до 16.09.2019 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Банка ДСК ЕАД, IBAN BG14 STSA 9300 0012 1991 40, BIC код STSABGSF, по изп.дело 20177110400081. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ ,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  16.08.2019 г. до 16.09.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 17.09.2019 г. от 14.20 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ , в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота. Частен съдебен изпълнител:.......................................... / подпис и печат /

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3416
  • Продажба на МПС: 226
  • Продажба на имущество: 373