Двустаен апартамент

Начална цена: 103680.00 лв. Покажи в EUR

54 кв.м., СОФИЯ
район "Витоша", ул. "Голям Братан" № 10, вход Б, етаж 2, апартамент № Б8

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стефан Христов Петров
Срок: от 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 17.09.2019 09:00
Публикувана на: 14.08.2019 17:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № Б-8 /буква "Б" осем/ представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1930.298.1.25 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, три, нула, точка, две, девет, осем, точка, едно, точка, две, пет/ съгласно копие от кадастралната карта с данни от КРНИ по плана на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и без изменение в КККР. Самостоятелният обект е с административен адрес съгласно скица и акт за собственост: гр. София, район "Витоша", ул. "Голям Братан" № 10 /десет/, вход Б, етаж 2 /втори/, апартамент № Б8 /буква "Б" осем/, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1930.298. Обектът е с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво и се състои от спалня, дневна с кухненски бокс и трапезария, коридор и баня с тоалетна. Апартаментът е със застроена площ по скица и акт за собственост от 54.40 / петдесет и четири цяло и четиридесет стотни квадратни метра/кв.м., при самостоятелни обекти, съгл. скица: на същия етаж: 68134.1930.298.1.8, 68134.1930.298.1.7, под обекта: 68134.1930.298.1.4, 68134.1930.298.1.3, над обекта: 68134.1930.298.1.13, 68134.1930.298.1.12, а по акт за собственост: коридор, апартамент № Б9, тревна площ и апартамент № Б7А, ЗАЕДНО с прилежащото му мазе № 8/осем/, с площ по акт за собственост и скица от 5.2 кв.м./пет цяло и два квадратни метра/, при съседи на мазаето: коридор, мазе №7 и мазе № 9, ведно с 2.1 % /две цяло и една десета върху сто/ идеални части от общите части на сградата и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, представляващо урегулиран поземлен имот Х-298 от кв. 223 по плана на гр. София, местността "Павлово-Бъкстон", целият е с площ от 1 320 кв.м., при граници на имота: ул. "Голям Братан", УПИ XI-300, УПИ XIII-297, УПИ II-295, УПИ III-294 и УПИ IХ-299.

ЧСИ

Име: Стефан Христов Петров
Служебен номер: 921
Телефон: 02 943 83 75
E-mail: [email protected]
Адрес: гр.София, бул. "Витоша" № 130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://stefanpetrov.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Христов Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3518
  • Продажба на МПС: 228
  • Продажба на имущество: 332