Търговски имот

Начална цена: 360288.00 лв. Покажи в EUR

1444 кв.м., РУСЕ
880-17- ул. акад. Михаил Арнаудов 2, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 11.10.2019 10:00
Публикувана на: 15.08.2019 10:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.1073 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007/15.12.2007г на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, съгласно кадастрална скица, а според нотариален акт – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-800 /римско три, тире, арабско осемстотин/, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/; с площ съгласно кадастрална скица: 503 кв.м. /петстотин и три квадратни метра/, а според нотариален акт – 502 кв.м. /петстотин и два квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: кв. ИПЗ, парцел III-800, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно/, с площ 303 кв.м. /триста и три квадратни метра/, брой етажи, съгласно кадастрална скица - 4 /четири/, а по акт за ипотека – брой етажи: 3 /три/, предназначение: Сграда със смесено предназначение, състояща се от следните самостоятелни обекти: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.1 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка едно/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 1 /едно/; предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на обекта: 2 /две/, с посочена в документа площ за ниво 1 /едно/: 294.56 кв.м. /двеста деветдесет и четири квадратни метра и петдесет и шест квадратни дециметра/ и за ниво 2 /две/: 294.56 кв. /двеста деветдесет и четири квадратни метра и петдесет и шест квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 27.584 % ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 1 /едно/: на същия етаж: 63427.8.1073.1.2; под обекта: няма; над обекта: 63427.8.1073.1.5, 63427.8.1073.1.4, 63427.8.1073.1.3 и съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 2 /две/: на същия етаж: 63427.8.1073.1.5, 63427.8.1073.1.4, 63427.8.1073.1.3; под обекта: 63427.8.1073.1.2; над обекта: 63427.8.1073.1.7, 63427.8.1073.1.9; 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.2 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 1 /едно/, обект: 1 /едно/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 37.09 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра и девет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 3.4732 % ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.8.1073.1.1; под обекта: няма; над обекта: 63427.8.1073.1.5, 63427.8.1073.1.1; 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.3 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 2 /две/, обект: 2 /две/; предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 160.60 кв.м. /сто и шестдесет квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 15.0393 % ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.8.1073.1.1, 63427.8.1073.1.4; под обекта: 63427.8.1073.1.1; над обекта: 63427.8.1073.1.6; 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.4 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка четири/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 2 /две/, обект: 3 /три/; предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 24.12 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра и дванадесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 2.2587 % ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.8.1073.1.1, 63427.8.1073.1.3; под обекта: 63427.8.1073.1.1; над обекта: 63427.8.1073.1.8, 63427.8.1073.1.6; 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.5 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 2 /две/, обект: 1 /едно/; предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 53.15 кв.м. /петдесет и три квадратни метра и петнадесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 4.9771 % ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.8.1073.1.1; под обекта: 63427.8.1073.1.2, 63427.8.1073.1.1; над обекта: 63427.8.1073.1.7; 6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.6 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка шест/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 3 /три/, обект: 5 /пет/; предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 159.76 кв.м. /сто петдесет и девет квадратни метра и седемдесет и шест квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 12.3873 % ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.8.1073.1.7, 63427.8.1073.1.8; под обекта: 63427.8.1073.1.3, 63427.8.1073.1.4; над обекта: 63427.8.1073.1.11; 7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.7 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка седем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 3 /три/, обект: 4 /четири/; предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 102.41 кв.м. /сто и два квадратни метра и четиридесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 9.5901% ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.8.1073.1.9, 63427.8.1073.1.6; под обекта: 63427.8.1073.1.5, 63427.8.1073.1.1; над обекта: 63427.8.1073.1.11, 63427.8.1073.1.10; 8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.8 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка осем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 3 /три/, обект: 2 /две/; предназначение на самостоятелния обект: За склад; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 18.61 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и шестдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 1.7427 % ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.8.1073.1.6; под обекта: 63427.8.1073.1.4; над обекта: 63427.8.1073.1.11; 9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.9 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка девет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 3 /три/; предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 2.09 кв.м. /два квадратни метра и девет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 0.1957% ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.8.1073.1.7; под обекта: 63427.8.1073.1.1; над обекта: 63427.8.1073.1.11; 10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.10 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка едно нула/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 4 /четири/, обект: 3 /три/; предназначение на самостоятелния обект: За склад; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 6.06 кв.м. /шест квадратни метра и шест квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 0.5675% ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.8.1073.1.7; над обекта: няма; 11. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.11 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка едно едно/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 4 /четири/; предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 20.16 кв.м. /двадесет квадратни метра и шестнадесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 1.8888 % ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.8.1073.1.9, 63427.8.1073.1.7, 63427.8.1073.1.8, 63427.8.1073.1.6; над обекта: няма; 12. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1073.1.12 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула седем три точка едно точка едно две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Източна промишлена зона,ул. акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. - 1 /минус едно/, обект: 1 /едно/; предназначение на самостоятелния обект: За склад; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 270.91 кв.м. /двеста и седемдесет квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 20.2956 % ид.ч. от сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма. Съседи на поземления имот, според кадастрална скица: 63427.8.814; 63427.8.903; 63427.8.818, а съгласно нотариален акт: УПИ I-662; УПИ II-662 и улица „акад. Михаил Арнаудов“.   ЦЕНА: 360 288.00 лв. /съгласно Експертно заключение на вещо лице с вх.№ 34966/20.11.2017 г., при извършване на продажбата, купувача следва да внесе ДДС, стойността на който е 0,00028 % върху достигнатата тръжна цена/ Учредени Договорни ипотеки в полза на "Райфайзенбанк" ЕАД, първа и втора по ред, вписана Възбрана в полза на взискателите. Договор за наем за срок от 10 г. считано от 08.06.2016 г. Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3505
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 342