Къща

Начална цена: 22065.00 лв. Покажи в EUR

140 кв.м., Ягодово

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Иво Георгиев Кралев
Срок: от 14.09.2019 до 14.10.2019
Обявяване на: 15.10.2019 14:00
Публикувана на: 15.08.2019 15:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

КЪЩА на 2 етажа с РЗП 140кв.м. и ПОСТРОЙКА 17кв.м. с прилежащи части от ПИ: ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.09.2019г. до 17:00 часа на 14.10.2019г., ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, изнесен на публична продан със съдебно решение № 4262/10.12.2018г., по гр.д. № 10555/2017 г. на РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, 13 с-в/отд., и съдебно решение № 536/23.04.2019г. на ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ по възз.гр.д. № 236/2019г., въз основа на което решене на РС е издаден изпълнителен лист № 6086 / 03.07.2019 г. от РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, за ликвидиране съсобствеността между страните съделители: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГИРОВА, с адрес с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив, и ХАРИ ТЕОФИЛОВ ДИМИТРОВ, с адрес: с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив, а именно: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ от 140 кв.м. /сто и четиридесет квадратни метра/, отразена по скица като 2ПМЖ, със застроена площ от 63кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/ и СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ от 17кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, отразена по скица като ПМС, построени в дворно място от 700кв.м. /седемстотин квадратни метра/, находящо се в с.Ягодово, община Родопи, област Пловдив, съставлящо УПИ IX – 555 /девет римско петстотин петдесет и пет/, в квартал 77 /седемдесет и седем/ по плана на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив, с административен адрес: с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив, ул. „Хан Крум“ № 32 /тридесет и две/, одобрен със Заповед № 212/1977г., при граници и съседи: улица, УПИ Х - 554, УПИ ХIII – 555, УПИ III – 553, ведно с прилежащите части от дворното място. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена от съда е в размер на 22 065,00лв. (двадесет и две хиляди и шестдесет и пет лева), при данъчна оценка 5668,10лв. за 2ПМЖ и 314,40лв. ПМС. ЗАДАТЪК: за участие в публичната продан всеки наддавач внася задатък в размер на 10% от посочената начална цена, а именно: 2 206,50лв., по банкова сметка на ЧСИ Иво Кралев, в ЦКБ: BG22 CECB 9790 50G5 8994 00, като в основанието за превода се посочва „задатък“ и номера на делото. Вносната бележка се прилага към наддавателното предложение. Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 15.10.2019г. в 14:00часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, Зала за ПП, бул. Шести септември № 167, и ще бъде обявен купувач. ОГЛЕД: всеки понеделник и четвъртък, между 18.00 и 20.00 часа, през времетраене на проданта, след предварителна уговорка с лице за оглед: Хари Димитров , с Ягодово, ул. Хан Крум № 32, тел. за контакти: тел. 0885 96 58 85. ТЕЖЕСТИ: към момента на вписване на възбраната по настоящото изпълнително дело по данни от АВ, СВ Пловдив са вписани: възбрана по настоящото дело; искова молба за иск за делба по настоящото дело; Книжата за имота са депозирани в деловодството на РС Пловдив, /ет.3, ст. 24, Регистър на ПП/, където желаещите да участват в проданта могат да се запознаят с тях в рамките на срока на публичната продан и да подават наддавателни предложения, съгласно чл. 489 и чл. 490 от ГПК. Указания: Писмени наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават, посочени в чл.490 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД, както и тези с началната цена по-ниска от началната и такива надвишаващи с 30 на сто началната цена са недействителни. Наддавателни предложения без приложен документ за внесен задатък, постъпили след срока или не по установения ред и форма, с неясно посочен имот, предложена цена или купувач, са недопустими. Наддавачите имат право само на едно писмено наддавателно предложение. В наддавателното предложение се посочват пълни данни за купувача и се посочва имота. Предложената цена се посочва с цифри и думи. Предложението се подписва и се запечатва в непрозрачен плик с надписи съобразно изискванията на съда. При обявяване на купувач по писмените наддавателни предложения всеки наддавач може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък. Обявеният за купувач следва да внесе предложената цена в двуседмичен срок, приспадайки внесения задатък, в противен случай губи задатъка и право на участие в проданта. Купувачът следва да представи декларация за произхода на средствата. Връщането на задатък на лица, които не са обявени за купувачи е допустимо само след внасяне на цената от обявен купувач, с писмена молба с посочена банкова сметка на наддавача.

Тип строителство

  • Тухла
  • Гредоред

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Иво Георгиев Кралев
Служебен номер: 907
Телефон: 0895 802 411
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Четвърти януари №36, ет.3, ап. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://www.ivokralev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иво Георгиев Кралев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335