Мезонет

Начална цена: 140536.80 лв. Покажи в EUR

139 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. Бузлуджа № 24 - А

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 25.09.2019 10:30
Публикувана на: 16.08.2019 08:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 24-А, а именно: АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), мезонет, от жилищна сграда с търговски обекти, със застроена площ на апартамент 138,80 (сто тридесет и осем цяло и осемдесет стотни) кв.м, разположен на кота +6м. - 63.08 (шестдесет и три цяло и осем стотни) кв.м и на кота +8.80 - 75.72 (седемдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от: на първо ниво – кухня–столова, спалня, баня-тоалетна и тераса; на второ ниво – две спални, баня-тоалетна и тераса, при граници на първо ниво: изток – ул. Медникарска, запад – ап.14, север – улично стълбище, юг – ап.16 и общ коридор, долу – ап.11 и граници на второ ниво: изток – ул.Медникарска, запад – ап.18, север – улично стълбище, юг – ап.16 – мезонет, отгоре – покрив, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №2 (две) със застроена площ 3.02 (три цяло и две стотни) кв.м, при граници: изток – коридор на избени помещения, запад – ул. Бузлуджа, юг – изба 1, север – изба 3, отгоре – снекбар, заедно с 7,83% (седем цяло и осемдесет и три стотни процента) идеални части от общите части на сградта и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж, както и 7.83% (седем цяло и осемдесет и три стотни процента) от земята, равняващи се на 22/277 (двадесет и две върху двеста седемдесет и седем) идеални части от УПИ I в стр.кв. 83 – А по подробния устройствен план на гр.Велико Търново с площ на УПИ от 277 кв. м, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници на УПИ по скица № 2879/31.07.2006г. на Община Велико Търново: изток – ул. Медникарска, запад – ул.Бузлуджа, юг – улично кръстовище, север – стълбище., а съгласно Скица № 15-952268-20.12.2018 г., поземлен имот с идентификатор 10447.507.197, гр. Велико Търново, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-86/19.09.2008 г., на ИД на АГКК, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 24-А, площ: 272 кв.м., трайно предназначение:урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 831, квартал:83А, парцел I, съседи:10447.507.187,10447.507.196 и съгласно Схема № 15-952340-20.12.2018 г., с идентификатор 10447.507.197.1.17, гр. Велико Търново, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18-86/19.09.2008 г., на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-04-572/25.10.2011 г., на началника на СГКК - В.Търново, с административен адрес гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 24-А, ет.3, ап. 15. Ниво 1, Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор10447.507.197, предназначение: Жилише, апартамент, брой нива:2. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10447.507.197.1.16, 10447.507.197.1.9, под обекта: 10447.507.197.1.6, 10447.507.197.1.5, над обекта: 10447.507.197.1.18, 10447.507.197.1.9. Ниво 2 Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор10447.507.197, предназначение: Жилише, апартамент, брой нива:2. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10447.507.197.1.18, 10447.507.197.1.9, под обекта: 10447.507.197.1.16, над обекта: няма.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3535
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 335