Мезонет

Начална цена: 224000.00 лв. Покажи в EUR

189 кв.м., ПЛОВДИВ
бул. "Марица" № 48

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петко Стефанов Илиев
Срок: от 20.08.2019 до 20.09.2019
Обявяване на: 24.09.2019 15:00
Публикувана на: 16.08.2019 10:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.254.1.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, две, пет, четири, точка, едно, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, булевард ,,Марица“ № 48 (четиридесет и осем), етаж 5 (пет), апартамент А-4 (буква ,,А“ - четири), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно) – въведена в експлоатация, за което е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 73/14.05.2004 г. на Главния архитект на Район ,,Централен“ при Община Пловдив, разположен в поземлен имот с идентификатор 56784.518.254 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, две, пет, четири), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ от 188,54 кв.м. (сто осемдесет и осем цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири) с площ от 16,15 кв.м. (шестнадесет цяло и петнадесет стотни квадратни метра) и съответните идеални части от общите идеални части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.251.1.3 и над обекта - няма, който самостоятелен обект в сграда съгласно титул за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № А-4 (буква ,,А“ - четири) – мезонет, с РЗП от 188,54 кв.м. (сто осемдесет и осем цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), заемащ четвърти жилищен (пети надземен) мезонетен етаж, състоящ се от една стая, дрешник, ампоре, кабинет и сервизни помещения, находящ се в сграда № 1 - въведена в експлоатация, за което е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 73/14.05.2004 г. на Главния архитект на Район ,,Централен“ при Община Пловдив, със застроена площ на сградата от 117 кв.м. (сто и седемнадесет квадратни метра), с предназначение на сградата: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.518.254 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, две, пет, четири), с административен адрес на самостоятелния обект: град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, булевард ,,Марица“ № 48 (четиридесет и осем), етаж 5 (пет), при съседи: на същия етаж - няма, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.251.1.3 и над обекта - няма, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири) с площ от 16,15 кв.м. (шестнадесет цяло и петнадесет стотни квадратни метра), при граници на избеното помещение: от изток – двор, от запад – изба № 1, от север – стълбищна клетка, от юг – двор, със застроена площ от 16,15 кв.м. (шестнадесет цяло и петнадесет стотни квадратни метра), при граници на избеното помещение: от изток – двор, от запад – изба № 1, от север – стълбищна клетка, от юг – двор, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.518.254.1.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, две, пет, четири, точка, едно, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, булевард ,,Марица“ № 48 (четиридесет и осем), етаж 1 (едно) – партерен, гараж 1 (едно), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно) въведена в експлоатация, за което е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 73/14.05.2004 г. на Главния архитект на Район ,,Централен“ при Община Пловдив, разположен в поземлен имот с идентификатор 56784.518.254 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, две, пет, четири), с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 23,43 кв.м. (двадесет и три цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра), ВЕДНО с прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата, при съседени самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.254.1.8, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.254.1.6, под обекта - няма, над обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.254.1.1, ВЕДНО с 34,82 % (тридесет и четири цяло и осемдесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 34,82 % (тридесет и четири цяло и осемдесет и две стотни процента) идеални части от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56784.518.254 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, две, пет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, булевард ,,Марица“ № 48 (четиридесет и осем), с площ от 233 кв.м. (двеста тридесет и три квадратни метра), а по документ за собственост с площ от 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 281 (двеста осемдесет и едно), квартал 225 (двеста двадесет и пет), парцел: VII-281 (седем римско – двеста осемдесет и едно арабско), при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 56784.518.252, 56784.518.255, 56784.518.258, 56784.518.1802, 56784.518.1299, 56784.518.253, който поземлен имот съответства на УПИ VII-281 (урегулиран поземен имот седем римско – двеста осемдесет и едно арабско) от квартал 225 (двеста двадесет и пет) по плана на Втора градска част на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

ЧСИ

Име: Петко Стефанов Илиев
Служебен номер: 821
Телефон: 032 – 632224; 032-622347
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. 4 януари No34Б
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Стефанов Илиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3459
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 342