Производствен имот

Начална цена: 65436.30 лв. Покажи в EUR

610 кв.м., СЕВЛИЕВО

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 26.09.2019 10:30
Публикувана на: 20.08.2019 10:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66216.237.4 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет точка двеста тридесет и седем точка четири/, находящ се в село Сенник, община Севлиево, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-763/24.11.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Сенник, с площ от 5194 /пет хиляди сто деветдесет и четири/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За стопански двор, номер по предходен план: 237004 /двеста тридесет и седем хиляди и четири/, при граници: имот с идентификатор 66216.134.3, имот с идентификатор 65927.237.5, имот с идентификатор 65927.237.6, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 66216.237.4.1 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет точка четири точка едно/, със застроена площ 631 /шестотин тридесет и едно/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА. По акт за собственост, същият е описан като: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 237004 /две три седем нула нула четири/ с площ от 5 195 кв.м. /пет хиляди сто деветдесет и пет в.м./, находящ се в землището на село Сенник, община Севлиево, ЕКАТТЕ 66216 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет/, с начин на трайно ползване – Стопански двор, при граници: имот № 237006 – птицеферма на „Агро – 44” ЕООД, имот № 237005 – полски път на Община Севлиево – полски пътища, имот 134003 – нива на наследници на Кольо Петров Кисьов, ЗАЕДНО с построената в имота сграда: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с навес /ОБОР ЗА КРАВИ/ с площ по документ за собственост от 610,00кв.м. /шестотин и десет кв.м./, а съгласно скица на ОСЗГ – Севлиево, със застроена площ от 631,00кв.м. /шестотин тридесет и един кв.м./, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота. ЗАЕДНО СЪС СЛЕДНИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ: 1. Силоз за храна с вместимост 12т. – 1 брой 2. Печка със шнек – 1 брой 3. Вентилатор /стенен/ - 3 броя 4. Въздушни клапи – 20 броя 5. Поилна инсталация, състояща се от 3 линии с табло за управление 6. Хранилна инсталация, състояща се от 2 линии с табло за управление 7. Кафез за диви птици – 180 броя Гореописания недвижим имот описан в позиция I /едно римско/ и гореописаните движими вещи СЕ ПРОДАВАТ В СЪВКУПНОСТ. НАЧАЛНА ЦЕНА на гореописаните недвижими имоти и движими вещи е в размер на: 65 436,30 /шестдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и шест лева и тридесет стотинки/ лева /Към момента на проданта в цената Е ВКЛЮЧЕН ДЪЛЖИМИЯ ДДС, относно облагаемата по закон част от терена, сградите и движимите вещи/

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335