Производствен имот

Начална цена: 52820.10 лв. Покажи в EUR

476 кв.м., СЕВЛИЕВО

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 26.09.2019 10:30
Публикувана на: 20.08.2019 10:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

III. СГРАДА с идентификатор 66216.237.6.1 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет точка двеста тридесет и седем точка шест точка едно/, находяща се в село Сенник, община Севлиево, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-763/24.11.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: село Сенник, сградата попада в поземлен имот с идентификатор 66216.237.6 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет точка двеста тридесет и седем точка шест/, с застроена площ от 611 /шестстотин единадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/ кв.м., с предназначение на сградата: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, ЗАЕДНО с ПРАВОТО НА СТРОЕЖ върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66216.237.6 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет точка двеста тридесет и седем точка шест/, находящ се в село Сенник, община Севлиево, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-763/24.11.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Сенник, с площ от 10391 /десет хиляди триста деветдесет и едно/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, номер по предходен план: 237006 /двеста тридесет и седем хиляди и шест/, при граници: имот с идентификатор 66216.237.7, имот с идентификатор 65927.237.8, имот с идентификатор 65927.134.4, имот с идентификатор 65927.237.4, имот с идентификатор 65927.134.3, имот с идентификатор 65927.237.5 и имот с идентификатор 65927.237.1. По акт за собственост, същия е описан като: ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА /ОБОР ЗА КРАВИ/ със застроена площ от 476,00 /четиристотин седемдесет и шест кв.м./, описана по документ за собственост, а по скица ПТИЦЕКОМБИНАТ със застроена площ от 611,00кв.м. /шестотин и единадесет кв.м./, ЗАЕДНО с ПРАВОТО на СТРОЕЖ върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 237006 /две три седем нула нула шест/, с площ от 10 393,00кв.м. /десет хиляди триста деветдесет и три квадратни метра/, находящ се в землището на с. Сенник, общ. Севлиево, ЕКАТТЕ 66216 /шестдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет/, който имот е образуван от обединяването на Поземлен имот 237002 /две три седем нула нула две/ с площ от 5 195 кв.м. /пет хиляди сто деветдесет и пет квадратни метра/ и Поземлен имот № 237003 две три седем нула нула три/ с площ от 5 198кв.м. /пет хиляди сто деветдесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване Птицеферма, при граници: имот № 134004 – ливада на насл. на Иван Мирчев Вълков, имот № 258002 – широколистна гора на насл. на Кольо Гърдев Стойчев, имот № 258001 – широколистна гора на насл. на Митьо Цонев Митев, имот № 237001 – стопански двор на ЕТ”Станчо Бошнаков”, имот № 237005 – полски път на Община Севлиево – полски пътища, имот № 237004 – стопански двор на „Агро – 44” ЕООД, имот № 134003 – нива на насл. на Кольо Петров Кисьов ЗАЕДНО СЪС СЛЕДНИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ: 1. Силоз за храна с вместимост 12т. – 1 брой 2. Печка със шнек – 1 брой 3. Вентилатор /стенен/ - 3 броя 4. Въздушни клапи – 20 броя 5. Поилна инсталация, състояща се от 3 линии с табло за управление 6. Хранилна инсталация, състояща се от 2 линии с табло за управление Гореописания недвижим имот описан в позиция III /три римско/ и гореописаните движими вещи СЕ ПРОДАВАТ В СЪВКУПНОСТ. НАЧАЛНА ЦЕНА на гореописаните недвижими имоти и движими вещи е в размер на: 52 820,10 /петдесет и две хиляди осемстотин и двадесет лева и десет стотинки/ лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3607
  • Продажба на МПС: 236
  • Продажба на имущество: 350