Паркомясто

Начална цена: 6160.00 лв. Покажи в EUR

12 кв.м., СОФИЯ
ул. Цветан Минков № 10, тел. 0876 835 655

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мирослав Колчев Колев
Срок: от 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 25.09.2019 00:00
Публикувана на: 21.08.2019 10:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Частен съдебен изпълнител Мирослав Колев рег. № 788 Помощник-изпълнител Валентин Василев Район на действие Софийски градски съд Кантора: ул."Цар Асен"№ 5, ет. 1, ап. 8 Телефон: 980 13 67 изп. Дело № 20097880400176 изх. № 7837/21.08.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това място в сградата на Софийски районен съд, публична продажба, която ще започне на 24 август 2019г. и ще приключи в края на работното време /17.00 часа/ на последния ден 24 септември 2019г. на следните недвижими имоти, принадлежащи на „ТЕОДОРУ ПРОПЪРТИС БГ“ ЕООД, по изпълнително дело № 20097880400176, а именно: Паркомясто № 2 (две), находящо се в гр. София, Столична община, район '"Сердика"', ул. "Цветан Минков"№ 10 (десет), в сутерена на кота -2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ от 12,32 (дванадесет цяло и тридесет и две стотни) квадратни метра,ведно с 0,691% (нула цяло и шестстотин деветдесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 2,88(две цяло и осемдесет и осем стотни) квадратни метра, със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, описано като УПИ III-6 (трети, отреден за имот планоснимачен номер шест), в квартал 63 (шестдесет и трети), по плана на град София, Столична община, район „Сердика“, местност „Зона В-15“, с площ от 433 (четиристотин тридесет и три) квадратни метра, при граници: улица, УПИ IV-7 (четири, отреден за имот планоснимачен номер седем), УПИ I (първи) за ЖС, администрация и КОО. Начална цена, от която ще започне наддаването е в размер на 6 160,00 лв. /шест хиляди сто и шестдесет лева/, представляваща 80 на 100 от стойността на имота съобразно АСТЕ. Паркомясто № 3 (три), находящо се в гр. София, Столична община, район "'Сердика'", ул. "Цветан Минков"№ 10 (десет), в сутерена на кота -2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ от 13,74 (тринадесет цяло и седемдесет и четири стотни) квадратни метра, ведно с 0,771% (нула цяло и седемстотин седемдесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3,21 (три цяло и двадесет и една стотни) квадратни метра, със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, описано като УПИ III-6 (трети, отреден за имот планоснимачен номер шест), в квартал 63 (шестдесет и трети), по плана на град София, Столична община, район „Сердика“, местност „Зона В-15“, с площ от 433 (четиристотин тридесет и три) квадратни метра, при граници: улица, УПИ IV-7 (четири, отреден за имот планоснимачен номер седем), УПИ I (първи) за ЖС, администрация и КОО. Начална цена, от която ще започне наддаването е в размер на 10 400,00 лв. /десет хиляди и четиристотин лева/, представляваща 80 на 100 от стойността на имота съобразно АСТЕ. Паркомясто № 11 (единадесет), находящо се е гр. София, Столична община, район "'Сердика'", ул. "Цветан Минков"№ 10 (десет), в сутерена на кота -2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет стотни), със застроена площ от 14,78 (четиринадесет цяло и седемдесет и осем стотни) квадратни метра, ведно с 0,830% (нула цяло и осемстотин и тридесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 3,45 (три цяло и четиридесет и пет стотни) квадратни метра, със съответните идеални части от правото на строеж, върху дворното място, описано като УПИ III-6 (трети, отреден за имот планоснимачен номер шест), в квартал 63 (шестдесет и трети), по плана на град София, Столична община, район „Сердика“, местност „Зона В-15“, с площ от 433 (четиристотин тридесет и три) квадратни метра, при граници: улица, УПИ IV-7 (четири, отреден за имот планоснимачен номер седем), УПИ I (първи) за ЖС, администрация и КОО. Начална цена, от която ще започне наддаването е в размер на 11 200,00 лв. /единадесет хиляди и двеста лева/, представляваща 80 на 100 от стойността на имота съобразно АСТЕ. Върху имота има следните тежести: за периода от 29.12.2005г. до 18.09.2009г., по наличната документация, се оказаха вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права в следните книги: 1. налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (гпк,нпк), книга възбрани том 6 95/2009г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 24888/18.6.2009г.; 2. налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (гпк,нпк) книга възбрани том 6 93/2009г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 24859/18.6.2009г.; 3. молба за заличаване на договорна ипотека книга заличавания том 038 219/2008г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 78017/24.10.2008г.; 4. молба за частично заличаване на договорна ипотека книга заличавания том 038 110/2008г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 77369/22.10.2008г.; 5. молба за частично заличаване на договорна ипотека книга заличавания том 038 109/2008г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 77368/22.10.2008г.; 6. молба за частично заличаване на договорна ипотека книга заличавания том 038 108/2008г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 77367/22.10.2008г.; 7. молба за частично заличаване на договорна ипотека книга заличавания том 038 107/2008г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 77366/22.10.2008г.; 8. молба за частично заличаване на договорна ипотека книга заличавания том 038 106/2008г. вид дело / г. дв.вх.рег. n9 77365/22.10.2008г.; 9. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки том 071 174/2007г. вид дело нотариално дело 54630/26.10.2007г. дв.вх.рег. № 80214/ 26.10.2007г.; 10. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки том 071 173/2007г. вид дело нотариално дело 54633/26.10.2007г. дв.вх.рег. № 80213/26.10.2007г.; 11. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки том 071 172/2007г. вид дело нотариално дело 54627/26.10.2007г. дв.вх.рег. № 80212/26.10.2007г.; 12. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки том 011 56/2007г. вид дело нотариално дело 8233/13.03.2007г. дв.вх.рег. № 13505/13.3.2007г.; 13. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки том 004 114/2007г. вид дело нотариално дело 2811/09.02.2007г. дв.вх.рег. № 5150/09.2.2007г.; 14. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки том 054 99/2005г. вид дело нотариално дело 56472/29.12.2005г. дв.вх.рег. № 75370/29.12.2005г.; 15. им. парт. 534659 градски, част от сграда, паркомясто 5, ул. цветан минков, no. 10, ет. с, площ 16.9600 кв.м. 6 по рег.план ггц - зона в -15 кв. 63 парцел 3 прехвърляния - вх.рег. 87328 том 220, № 72, нот. дело 60375/27.11.2008 вид - продажба на недвижим имот Желаещите да закупят имота, могат да се явят в канцеларията на Софийски районен съд, помещаваща се на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, както и в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата по публичната продажба, след заплащане на такса по т.19 от ТТР към ЗЧСИ в размер на 24,00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всеки делничен ден през периода на проданта от 10.00 до 17.00 часа след предварителна уговорка на телефон: 0876 83 56 55. Задатък, в размер на една десета част от началната цена на процесния имот /чл. 489 ал. 1 ГПК/ за правоучастие в проданта, се внася предварително в „Централна Кооперативна Банка“ АД, кл. „Възраждане“, по сметка IВАN: ВG 81 СЕСВ 9790 5066 7525 00 и ВIС: СЕСВВGSF, с титуляр на сметката ЧСИ Мирослав Колев с рег. № 788. Всеки наддавач конкретизира имота в предложението си, посочва номера на изпълнителното дело, както и предложената от него цена с цифри и думи, подписва го, и ведно с приложена квитанция за внесения задатък, както и декларация по ЗМИП /Закона за мерките срещу изпирането на пари/ за всяко плащане на суми на стойност над 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/, копие от лична карта, удостоверение за актуално състояние /за юридически лица/, нотариално заверено пълномощно за участие в търг /ако не участва лично/, както и декларация за действителния собственик на капитала, ако участващото лице не е такъв, в запечатан плик, регистрира предложението в канцеларията на Софийски районен съд находяща се на адрес в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, което се отразява във входящ регистър съобразно разпоредбата на чл. 489, ал. 4 от ГПК. Уведомяваме всички участници в публичната продан, че следва да представят декларация по ЗМИП /Закона за мерките срещу изпирането на пари/ за всяко плащане на суми на стойност над 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/. В случай на непредставяне на декларация в наддавателното предложение, ЧСИ ще предприеме изпълнение на задълженията си по ЗМИП, като сезира Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС На 25 септември 2019г. в началото на работния ден /09.00 часа/, на определеното за това място в сградата на Софийски районен съд находяща се на адрес в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 ще се отворят подадените в запечатани пликове наддавателни предложения, ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач на имота от Частния съдебен изпълнител в съответствие с разпоредбите на чл. 492, ал. 1 от ГПК.

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Мирослав Колчев Колев
Служебен номер: 788
Телефон: 02 / 980 13 67
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Цар Асен № 5, ет. 1, ап. 8
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мирослав Колчев Колев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335