Къща

Начална цена: 15840.00 лв. Покажи в EUR

470 кв.м., КУБРАТ
ул.Страцин № 16

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 11.10.2019 13:30
Публикувана на: 22.08.2019 09:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 40422.504.389 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка триста осемдесет и девет/, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград, с административен адрес: улица Страцин № 16 /шестнадесет/, с площ по нотариален акт от 470 кв.м. /четиристотин и седемдесет квадратни метра/, вид на територията: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 /десет/ метра, представляващо урегулиран парцел № IX-593 /девет римско тире петстотин деветдесет и три арабско/ в квартал 68 /шестдесет и осем/ по плана на града, при съседи: улица, Георги Янков Георгиев, площад, ведно с ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от застроената в същото дворно място масивна ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 40422.504.389.1 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка триста осемдесет и девет точка едно/, представляваща самостоятелно жилище, състоящо се от четири стаи, салон, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 100 кв.м. /сто квадратни метра/ по нотариален акт, а по данни от АГКК със застроена площ от 104 кв.м. /сто и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, както и ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от общите части на сградата, подобренията и трайните насаждения и ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от СТОПАНСКАТА ПОСТРОЙКА с идентификатор 40422.504.389.2 /четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка триста осемдесет и девет точка две/, разположена в поземления имот, със застроена площ по данни от АГКК от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващо застрояване. Съседи на поземления имот: 40422.504.530, 40422.504.390, 40422.504.533, 404.504.490, 40422.504.388. Забележка: При извършения опис на гореописания недвижим имот на място беше установено, че СТОПАНСКАТА ПОСТРОЙКА с идентификатор 40422.504.389.2 е погинала.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335