Етаж от къща

Начална цена: 42480.00 лв. Покажи в EUR

118 кв.м., ВЕЛИНГРАД
ул. „Братя Миладинови“ № 4

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 15.09.2019 до 15.10.2019
Обявяване на: 16.10.2019 12:00
Публикувана на: 22.08.2019 10:46

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид. част (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10450.501.1579 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, седем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Братя Миладинови“ № 4, с площ: 530 кв. м. (петстотин и тридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 2074, квартал: 218, парцел: VIII, при съседи: 10450.501.2450, 10450.501.2992, 10450.501.1580, 10450.501.1577, 10450.501.1576, 10450.501.1575, ВЕДНО с находящите се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10450.501.1579: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10450.501.1579.1.3 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, седем, девет, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Братя Миладинови“ № 4, ет. 3, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 118 кв. м. (сто и осемнадесет квадратни метра), при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: 10450.501.1579.1.2, над обекта: няма, който СОС с идентификатор 10450.501.1579.1.3, се намира в СГРАДА с идентификатор 10450.501.1579.1 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, седем, девет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Братя Миладинови“ № 4, със застроена площ: 112 кв. м. (сто и дванадесет квадратни метра), брой етажи: 3, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, ВЕДНО с прилежащи части: заедно с тавана; 2. ½ (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10450.501.1579.1.1 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, седем, девет, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Братя Миладинови“ № 4, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 118 кв. м. (сто и осемнадесет квадратни метра), при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10450.501.1579.1.2, който СОС с идентификатор 10450.501.1579.1.1, се намира в СГРАДА с идентификатор 10450.501.1579.1 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, пет, седем, девет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „Братя Миладинови“ № 4, със застроена площ: 112 кв. м. (сто и дванадесет квадратни метра), брой етажи: 3, предназначение: жилищна сграда – многофамилна, съгласно описание от копие от кадастрални карти с данни от КРНИ, а с описание по Нотариален акт, вписан в СВ Велинград под акт № 138, акт том 2, № дв.вх.рег. 592/25.04.2013 г.: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 118,00 кв.м. (сто и осемнадесет квадратни метра), ведно с целия таван, с правото да изгради външно самостоятелно стълбище за втория етаж и тавана, ведно с ½ ид. ч. (една втора идеална част) от приземния етаж, с реално ползване на източната половина от него, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, ведно с ½ ид. ч. (една втора идеална част) от ДВОРНОТО МЯСТО, в което е построена сградата, цялото на площ по доказателствен акт от 515,00 кв.м. (петстотин и петнадесет) квадратни метра, а по скица 524 (петстотин двадесет и четири) квадратни метра, съставляващо УПИ VІІІ – 2074 (урегулиран поземлен имот осми, отреден за имот планоснимачен номер две хиляди седемдесет и четири), в квартал 218 (двеста и осемнадесет), по плана на град Велинград, имот с пълен кадастрален номер 5042074 (кадастрален район петстотин и четвърти, имот планоснимачен номер две хиляди седемдесет и четири), с приложена за УПИ регулация, при съседи: от изток – УПИ VІІ – 2075 и УПИ VІ - 2072; от запад УПИ ІХ – 2073 и УПИ ХІ – 2070; от север – УПИ V - 2071 и от юг – улица, с реално ползване на източната половина от УПИ, при граници на ползване: от изток – УПИ VІІ – 2075 и УПИ VІ – 2072; от запад – другата половина от дворното място; от север – УПИ V – 2071 и от юг – улица. Началната цена за недвижимия имот, от която ще започне наддаването, е в размер на 42 480,00 лв. (четиридесет и две хиляди четиристотин и осемдесет лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 и чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335