Склад

Начална цена: 46848.00 лв. Покажи в EUR

464 кв.м., Брацигово

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 27.09.2019 11:00
Публикувана на: 23.08.2019 09:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Сграда с идентификатор 06207.1.742.13 /нула шест две нула седем точка едно точка седем четири две точка едно три/ с площ от 464 кв.м./четиристотин шестдесет и четири квадратни метра/, брой етажи:2 , предназначение: промишлена сграда разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06207.1.742 /нула шест две нула седем точка едно точка седем четири две/ с площ от 68509 кв.м./шестдесет и осем хиляди петстотин и девет квадратни метра/ по КККР одобрени със заповед № РД-18-43/19.10.2012г. на изп.директор на АГКК , с адрес: гр.Брацигово, местност Свети Спас, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект , категория на земята при неполивни условия : 0, при граници и съседи на имота: 06207.1.743, 06207.1.731, 06207.501.2226, 06207.501.1, 06207.501.1963, 06207.1.428, 06207.501.2224, 06207.501.9580, 06207.1.733, 06207.1.737, 06207.1.577, 06207.1.740, 06207.1.15, който е идентичен с УПИ ІІІ-054009/урегулиран поземлен имот три римско за нула пет четири нула нула девет/ за производствена дейност с площ от 67391 кв.м./шестдесет и седем хиляди триста деветдесет и един квадратни метра/ по ПУП , одобрен със заповед № 10300338/23.12.2003г. и е образуван при разделяне на имот № 054009 по КВС м.Свети Спав в землището на гр.Брацигово.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3615
  • Продажба на МПС: 213
  • Продажба на имущество: 335