Земеделска земя

Начална цена: 35000.00 лв. Покажи в EUR

13920 кв.м., Юнаците
местност: „ДЖИВИЗЛИКА“

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 01.10.2019 15:00
Публикувана на: 23.08.2019 15:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1.) Поземлен имот с идентификатор 86074.18.2 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, едно, осем, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-183/09.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Юнаците, местност: „ДЖИВИЗЛИКА“, с площ: 13 920 кв. м. (тринадесет хиляди деветстотин и двадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), с номер по предходен план: 018002, при съседи: 86074.16.24, 86074.18.20, 86074.18.17, 86074.18.5, 86074.18.4, 86074.18.3. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 35 000,00 лв. (тридесет и пет хиляди лева), съставляваща 80 % от цената, определена в Протокол на ЧСИ от 20.08.2019 г., съгласно чл. 494, ал. 2, чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335