Етаж от къща

Начална цена: 20128.00 лв. Покажи в EUR

89 кв.м., СМОЛЯН
ул. Никола Вълчевски, № 7, ет. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 07.09.2019 до 07.10.2019
Обявяване на: 08.10.2019 10:30
Публикувана на: 23.08.2019 15:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.924.235.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 89.00 кв.м. (осемдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Никола Вълчевски, № 7, ет. 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.924.235.1.1, над обекта: 67653.924.235.1.3, ВЕДНО с ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.924.235.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 89.00 кв.м. (осемдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Никола Вълчевски, № 7, ет. 0, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.924.235.1.2, които самостоятелни обекти се намират в еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 67653.924.235.1 и със застроена площ от 89.00 кв.м. (осемдесет и девет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.924.235, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 492 кв.м. (четиристотин деветдесет и два квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.924.235.1.2, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.924.545, 67653.924.234, 67653.924.575, 67653.924.573, ВЕДНО със ½ (една втора) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със ½ (една втора) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3515
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 342