Земеделска земя

Начална цена: 144.00 лв. Покажи в EUR

1009 кв.м., Малък манастир
2. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030047 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1009 кв.м.,

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 24.09.2019 до 24.10.2019
Обявяване на: 25.10.2019 14:00
Публикувана на: 24.08.2019 15:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 24.09.2019г.до 24.10.2019г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20158780400511, в сградата на РС-Елхово, като на 25.10.2019 г. в 14.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на БАНКА ДСК ЕАД, а именно: 1. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030034 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 812 кв.м., при граници и съседи: имоти №030035; №030046; №030033; №000641 ; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 116 лв. /сто и шестнадесет лева/. 2. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030047 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1009 кв.м., при граници и съседи: имоти №000694; №000656 ; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 144 лв. /сто четиридесет и четири лева/. 3. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030071 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1595 кв.м., при граници и съседи: имоти №000644;000643; №030072; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 227,20 лв. /двеста двадесет и седем лева и двадесет стотинки/. 4. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030072 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 843 кв.м., при граници и съседи: имоти №000644; №030071; №000643 ; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/. 5. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030083 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 2886 кв.м., при граници и съседи: имоти №030086; №030085; №030081; №000644; №000657; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 411,20 лв. /четиристотин и единадесет лева и двадесет стотинки/. 6. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030098 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 536 кв.м., при граници и съседи: имот №000654; №030099; №000655 ; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 76,80 лв. /седемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/. 7. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030109 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 2 775 кв.м.. при граници и съседи: имоти №030108;030131; 030132; 000698; 030110;000698; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 396 лв. /триста деветдесет и шест лева/. 8. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №050291 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1017 кв.м., при граници и съседи: имоти №050292; №000610 ; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 144,80 лв. /сто четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки/. 9. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030045 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1127 кв.м., при граници и съседи: имоти №030046; №000656; №000640; №030033 ; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 160,80лв. /сто и шестдесет лева и осемдесет стотинки/. 10. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030122 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1563 кв.м., при граници и съседи: имот №№030123; №000638; №030121; №030103; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 222,40 лв. /двеста двадесет и два лева и четиридесет стотинки/. 11. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №050359 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 629 кв.м., при граници и съседи: имот №№000614; №000620, №050358, №050361; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 89,60 лв. /осемдесет и девет лева и шестдесет стотинки/. 12. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030137 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 1121 кв.м., при граници и съседи: имоти №000698, №030136; №000648; №030118; №030153; - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 160 лв. /сто и шестдесет лева/. 13. ЛОЗЕ шеста категория, представляваща имот №030136 в землището на с. Малък Манастир, община Елхово, местност "Старите лозя", с площ от 392 кв.м., при граници и съседи: имоти №000698; №030145; №000648 ; №030137 - Цената, от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 56 лв. /петдесет и шест лева/. Имотите са собственост на ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ, наложени възбрани в полза на взискателя по делото, вписани в Сл Вп на 23.01.2014г. и от 18,11.2011г. Книжата за проданта се намират в канцеларията на ДСИ и в кантората на ЧСИ. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-24.10.2019г. -17,00ч. Гр.Ямбол,23.08.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324