Производствен имот

Начална цена: 240792.00 лв. Покажи в EUR

12864 кв.м., ЛОМ
ул. Лудолфо Миланези № 2

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 07.10.2019 09:30
Публикувана на: 27.08.2019 10:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.508.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Лом, местност „Под долапа“, с площ от 12864 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид, производствен складов обект, Номер по предходен план: 000249, при съседи на имота: 44238.508.43, 44238.508.44, 44238.508.45, 44238.845.20, 44238.508.26, 44238.508.168, 44238.508.27, 44238.508.33, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА: 1. СГРАДА с идентификатор 44238.508.28.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Лом, местност „Под долапа“, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.508.28, застроена площ: 574 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: Сграда със смесено предназначение 2. СГРАДА с идентификатор 44238.508.28.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Лом, местност „Под долапа“, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.508.28, застроена площ: 2323 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Промишлена сграда, а по документ за собственост: ДВОРНО МЯСТО /терен/ с площ от 15 000 кв.м., находящ се в местността „Под долапа“ /индустриална зона на гр. Лом/, в землището на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана със земеделска земя IV-та категория при неполивни условия, представляващ от имот целия с площ 189 323 кв.м., с кад. № 000247 с ЕИКНМ 44238, при съседи: от север – Електрокарен завод, от изток – път, от юг – земеделска земя, от запад – индустриална зона, заедно с построените върху него сгради: битова сграда с разгъната застроена площ от 1357 кв.м., химическа лабораториа и здравен пункт с разгъната застроена площ от 317 кв.м., временна административна сграда БРВ с разгъната застроена площ от 315 кв.м., административна сграда с разгъната застроена площ от 1650 кв.м., заедно с движимото имущество /съоръжения/ - машини и съоръжения, представляващи част от общата инфраструктура на цялата площадка, а именно: заводска ограда, благоустрояване и озеленяване, вътрешнозаводски пътища, питеен водопровод, електропровод –площадков, районно площадково осветление и телефонна заводска мрежа

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335