Други

Начална цена: 45000.00 лв. Покажи в EUR

53 кв.м., ЕЛХОВО
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 112

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 08.11.2019 14:00
Публикувана на: 29.08.2019 14:10

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл.ГПК от 07.10.2019г.до 07.11.2019г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20188780402295, в сградата на РС-Елхово, като на 08.11.2019 г. в 14.00ч. в зала на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД и присъединени взискатели, а именно: 184/ 467 идеални части от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 112, цялото с площ от 467 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27382.500.720 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с площ 475 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор № 27382.500.720.2, на един етаж, със застроена площ от 53 кв.м., при граници на поземления имот: 27382.500.721, 27382.500.719, 27382.500.7020, 27382.500.7236- цената на имота, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 45000 лв./четиридесет и пет хиляди лева/. Имотът е собственост на ДИМИТЪР ВЛАДЕВ ИВАНОВ, МАРИЯ ВЛАДЕВА ИВАНОВА и ИВАН ВЛАДЕВ ИВАНОВ. За имота са вписани следните тежести: Договорна ипотека в полза на взискателя, вписана в Сл Вп Елхово на 11.04.2007 г./подновена на 24.03.2017г. /, възбрана в полза на „Юробанк България” АД, вписана в Сл Вп Елхово на 24.07.2014г., Възбрана в полза на „Юробанк България” АД – взискател по ИД 2295/2018г., вписана в Сл Вп Елхово на 11.12.2018 г., Възбрана в полза на Полина Иванова Стоянова, Валентина Димитрова Тодорова, Станимир Илиянов Тодоров и Димитър Илиянов Тодоров, вписана в Сл Вп Елхово на 21.01.2019г. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ Елхово,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-07.11.2019г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 29.08.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3659
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 295