Други

Начална цена: 12600.00 лв. Покажи в EUR

2276 кв.м., Стралджа
гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 08.11.2019 09:00
Публикувана на: 30.08.2019 10:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 07.10.2019г.до 07.11.2019г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20158780400173, като в сградата на ЯРС на 08.11.2019 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ДСК”ЕАД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69660.501.1326 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стралджа, ул. „Ал. Стамболийски” 39 с площ от 2276 кв.м., заедно с построените в имота сгради, а именно: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с площ от 39 кв.м., брой етажи-1, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 48 кв.м., брой етажи-1, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 110 кв.м., брой етажи-2, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 3 кв.м., брой етажи-1, ГАРАЖ с площ от 24 кв.м., брой етажи-1- Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 12 600 лв. /дванадесет хиляди и шестстотин лева/. Имотът е собственост на Георги Жеков Митев, учредена е ипотека в размер на 40 000 лева, ведно със лихви, такси, разноски в полза на взискателя, наложена е възбрана в полза на взискателя. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-07.11.2019г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете Гр.Ямбол, 30.08.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3659
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 295